نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
فرهنگ پایه رفتارهای انسانی به شمار می رود و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، علاوه برنابرابری های ناحیه ای، نوعی هماهنگی اجتماعی نیز مشاهده می شود. این نابرابری ها با شدت و ضعف در نواحی مختلف این کشورها وجود دارد. در این مقاله کوشش شده است که با استفاده از 15 شاخص فرهنگی و مدل TOPSIS ، بیست و نه شهرستان استان فارس مورد ارزیابی قرار گیرند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با رویکرد توسعه ای است و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق به نابرابری و اختلاف بسیار زیاد شاخص های مورد نظر در سطح شهرستان های استان فارس می توان اشاره نمود، به طوری که شهرستان شیراز با امتیاز اولویت 9542/0 در سطح فرابرخوردار قرار دارد و بیست و هشت شهرستان دیگر استان فارس با فا صله بسیار زیاد نسبت به شهرستان مذکور قرار گرفته اند؛ لذا توجه به برنامه ریزی فضایی و ارایه راهبردهای صحیح و اجرایی در راستای نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

Akbarian, R. (2007). Analyzing the Role of Culture in Economics. Cultural  Engineering, 12 (2), 24-33. (In Persian)   

Asgharpoor, M. J. (2013). Multiple Criteria Decision Making. Eleventh Edition, Tehran, Tehran University. (In Persian)   

Azemi Arani, H. (2205). Terms of underdevelopment in Iran ecomoy. fifth Edition, Nayy. (In Persian)   

Fars Management and Planning Organization. (2015). Fars Province Statistical Yearbook, Statistics and Information Assistance. (In Persian)   

Hekmatnia, H., & Mousavi, M. N. (2006). Model Application in Geography (in Regional and Urban Planning). First Edition, Yazd, Elm Novin. (In Persian)   

Helamy, E. (2004).Toward s Integration of sustainablity in to Tourism planning in Developing countries: Egypt asacase study. Current Issues in Tourism, 7 (3), 428-443.

Javadi, N. (2005). Cultural Development of Provinces: Difficulties and Strategies. Iran Publication, 141 (3), 11-14. (In Persian)   

Junus, S. (2005).The com of urban. Network sin the caspiansea region, 41st ISocaRP congress.

Kalantari, Kh. (2011). Quantitative Models in Planning (Regional, Urban, and Rural). first Edition, Tehran, Farhang Saba. (In Persian)   

Masoudian, Sadullah. (1993). A Survey of World Cultural Elements, First Edition, Tehran, Applied Researches in Islamic Culture and Guidance. (In Persian)    

Mccann, E. J. (2002). The cultural politics of local Economic Development: Meaning-  making, place –making, and the urban policy process, Geoforum, 1 (33), 385-398.

Muhammadi, J., & Izadi, M. (2013). Analysis of Isfahan Cultural Development through Agent-based Analytic Method. Journal of Urban and Regional Studies and Researches, 4 (16), 89-104. (In Persian)   

Naumann, F. (2003). Data Fusion and Data quality; Institut fur in formatik. ltumboldt univer sity zu Berlin.

Papli Yazdi, M. H., & Rajabi, H. (2008). Urban and Outskirts Theories. Third Edition, Tehran, SAMT. (In Persian)   

Rezvani, M. R. (2004). Assessment and Analysis of Cultural Development of Rural Areas in Sannandaj. Journal of Geography and Regional Development, 9 (2), 149-164. (In Persian)   

Rosentein, carole .(2011). Cultural development and city neighbor hoods, city, culture and socity, 5 (9), 15-29.

Schumacher, A, F. (1986). Small as Beautiful (A Study of Economics As If People Mattered). Translated by Ali Ramin, First Edition, Tehran, Soorush.

Sorkh Kamal, K., Biranvandzadeh, M., & Zanjirchi, S. M. (2011). Ranking Cities in Razavi Khorasan Province in regard to Cultural Development Elements. Journal of Spatial Planning, 1 (2), 95-108. (In Persian)   

Streeten, p. (1999). Economic Development in the third world. Boston university.    

Toepfer, k. (2002). megacities–local, Regional and Global chanenges. executive director united nations environment program, shanghai, 55- 89.

Tavakoli, A.R., & Ali Muhammadi, A.R. (2000). Choosing and Prioritizing Model of Technology Transfer Methods. First Edition, Tehran, Iran University of Science and Technology. (In Persian)   

Vali Beigi, H. (2006). Prioritizing Aimed Export Markets and its Obstacles (Case Study: A Selection of Food Export Products). Commercial Research Quarterly, 2 (41), 53-91.

www.Farsp.ir.