نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، بوئین زهرا، ایران

چکیده

شهر بستر زیست بشر و در واقع شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی و رضایتمندی اوست. بهبود کیفیت زندگی از آن نظر حائز اهمیت است که می‌تواند زمینه‌های دیگر توسعه، مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه-ای، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های عمومی آن جامعه است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر سنجش کیفیت محیط شهری با توجه به رضایتمندی مردم می‌باشد. روش کار در این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و بر مبنای روش‌های آماری همبستگی رگرسیون چند متغیره قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه-ای (اسنادی) مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه­ای 110 عدد از جامعه آماری 88000 نفری شهر الوند و به شیوه تصادفی انتخاب گردیده و سپس به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، که عبارت بودند از: عوامل واحدهای مسکونی، کالبدی، عملکردی، فرهنگی و اجتماعی، طبیعی، رفاهی و خدماتی، از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از متغیر عوامل مسکونی بیشترین تأثیر را در رضایتمندی محیط شهر الوند (ضریب بتا 465/0) و متغیر عوامل طبیعی (ضریب بتا 143/0) کمترین رضایتمندی شهروندان شهر را به خود اختصاص داده است. با توجه به پایین بودن رضایتمندی از عوامل طبیعی، در امور ساخت و سازهای شهری و استفاده از مصالح و چگونگی مقاوم سازی و زاویه و جهت ساختمان با توجه به دما و نور خورشید، مشارکت بیشتر مهندسین را طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها

Abbaszadegan, M., & vahidiyan, R. (2009). Design strategy process - oriented product - based urban environment and qualities, journal of Bagh-e Nazar, 6 (12), 3-16. (In Persian)

Azani M., & niliahmedabadi, S. (2009). the effectiveness of the new cities in bookkeeping Mother isfahan " case study home city of Isfahan and property. magazine and geographical space scientific research, 9 (27), 23-54. (In Persian)

Azimi, N. (2007). GIS and its application in the study of physical planning and urban development. Conference geographic information systems, mapping agency. (In Persian)

Carp F, M., & zawadski R, T. (1976). hokrkonh, dimensions of urban environmental guality. Environment and behavior, 8 (2), 239-264. 

Dissart, j., & Deller, S. (2000). Quality of life in the planning literature. Journal of planning literature, 15, 135- 161.

Dwyer, A., Zoppou, C., Nielsen, O., Day, S., & Roberts, S. (2004). TQuantifying social vulnerability; amethodology for identifying those at risk to natural hazards.Geocat no.61168, Geoscience Australia.

Eckersley, R. (1999), Quality of life in Australia (An analysis of public perception). National center for Epidemiology and Health, September 1999.ISSN 1322- 5421.

Gadami, M., & motamed, S. (2013). Examining the quality of life in small towns, with emphasis on social and personal health (the). Geography magazine and environmental planning, 24 (1), 23-50. (In Persian)

Groat, L. (2005). Research methods in architecture. Translated by Alireza objective oven. Tehran: Tehran University Publications. (In Persian)

Hussaini, B., alalhesabi, M., & nasibi, F. (2011). The urban environment analysis approach visual quality. Quarterly of Hoviate shahr, 5 (8), 83-91.  (In Persian)

http;//www pps. Org.

Lotfi, S. (2009). The concept of the quality of urban life: Definitions dimensions and in urban planning. Quarterly scientific research human geography, 1(4), 65-80.  (In Persian)

Mehdizadeh, J. (2006). Strategic planning Urban Development (recent experiences and its place in Iran). Tehran, vice president of Construction and Architecture, the Ministry of Housing and Urban Communities. (In Persian)

Moini, M., & Islamic, Gh. (2010). Analytical approach to contemporary residential environment quality. Journal of the identity of the city, 6 (10), 47-58. (In Persian)

Monavvary, M., & Tayyibi, S. (2006). Environmental factors in determining locate the new cities in Iran. Environmental Science and Technology, 8 (3), 1-9. (In Persian)

Narimani, M. (2004). The new cities in the new urban culture. Proceedings of presented at a seminar on the new cities. The first edition of Esfahan, construction company, the new cities. (In Persian)

Nasiri, I. (1390). Planning new cities. the message, the Faculty of social and economic geography, p158. (In Persian)

New Towns Development Corporation. (2006). Experience new cities in Iran. Tehran, publisher of the New Towns Development Corporation. (In Persian)

Porteous, J.D. (1971). Design with people: the Quality of the urban environment, Environ. Behav, 3, 155- 177-197.

Rafieian, M., molodi, J., & poutaheri, M. (2010). Measure of the quality of the urban environment in the new cities Case Study: new city Hashtgerd. Spatial planning,15 (3), 19-38. (In Persian)

Rahman & Mittelhamer & Wandschaneder. (2003). Measuring the Quality of life Across countries: A sensitirty Analysis of well- being indices, wider intermasional conference on ineguality, porerty and Human well-being. Helsinki, Finland.

Sardari salari, F. Hydri mogadam, M., Sobhani, N., &Arefi, A. (2014). Components of the review the quality of life in urban spaces. Journal research perspective, the first year of the city, 1(2), 53- 62. (In Persian)

Schmitt, R.B. (2002). Considering social cohesion in quality of life assessments.  Social Indicators Research, 58 (1), 403-428.

Ulengin, B., Ulengin, f., Guvenc, U. (2001). A multidimensional approach to urban quality of life; the case of Istanbul. European journal of operational Research, 130, 361-374.

van poll, R. (1997). The perceived guality of the urban residential environment; a multi attribute evaluation. ph.D-thesis, university of Groningen (rug),the netherland.