نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل معنایی، محتوایی و آماری، وضعیت مقالات مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی  است. برای رسیدن به این هدف از تکنیک های علم سنجی بهره گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها و تحلیل های اولیه، نرم افزاری طراحی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات این مجله شامل 3۲۸ مقاله است که از سال 1385 تا 1395 منتشر شده است. تحلیل ها شامل؛ خوشه بندی ارتباطی کلیدواژه­ها، ترسیم شبکه اجتماعی هم تألیفی، تشخیص پژوهشگران برتر با توجه به شاخص های ترکیبی و شاخص های مربوط به انواع مرکزیت،  شناسایی پراستنادترین مقالات، برترین پژوهشگران از نظر تعداد مقاله و ارجاع و دانشگاه­های برتر از نظر تعداد مقالات چاپ شده می باشد. نتایج بررسی­ها نشان داد که کلیدواژه­های مجله در ۵ خوشه موضوعی قرار می گیرند و توسعه روستایی و گردشگری از پرتکرارترین کلیدواژه ها به حساب می­آیند. عناوین مجله در ۸ خوشه موضوعی قرار گرفتند که خوشه های اثرات طرح هادی و برنامه ریزی عوامل اجتماعی و مطالعه توریسم در نواحی روستایی، مهمترین موضوع در خوشه­های ایجاد شده می باشد. پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی رشت با مشارکت در ۹۳ مقاله و اختصاص ۳۰ درصد، از نظر وابستگی سازمانی دارای بیشترین مقاله می باشند و با در نظرگرفتن شبکه اجتماعی هم ­تألیفی ، شاخص اچ و پراستنادترین پژوهشگران می­توان چنین اظهار داشت که تیمور آمار تأثیرگذارترین پژوهشگر مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی  به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

Ahmadi, H., Salimi, A., & Fathi, L. (2014). Citation Analysis and the Relation of      Co-authorship in the Journal of Iranian Association of Arabic Language and Literature (Case Journals No. 1-20). Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature, 9 (29), 149-170. (in Persian)

Alinejad Chamazkoti, F., & Mirhaghjoo Langroodi, S.S. (2015). Analysis and Investigation of the Articles in the Journal of Geography and Planning during 2010-2014 Recorded in Islamic World Science Citation Center. Journal of Geography and Planning, 19 (54), 329-344. (in Persian)

Aminpour, F. (2012). The influence of Iranian scientific journals in disseminating medical information. J Res Med Sci, 17(2), 171-175. (in Persian)

Bazrafshan, A., & Mostafavi, E. (2011). A Scientometric Overview of 36 Years. JHA, 14 (45), 7-10. (in Persian)

Buboltz, w., Deemer, E., & Hoffmann, R. (2010). Content analysis of the Journal of Counseling Psychology. Journal of Coinseling Psychology, 21(2), 368-375.

Fathabadi, J., Kamari, S., & Sharifi, M. (2015). Trend of Psychological Research Published in the Journal of Psychology from 1996 to 2012. Journal of Psychology, 19 (2), 199-213. (in Persian)

Fico, F. G., Lacy, S., & Riffe, D. (2008). A content analysis guide for media economics scholars. Journal of media economics, 21(2), 114-130.

Garavand, A., & Kazemnejad, A. (2016). Content Analysis and Collaboration Rate of Published Articles in Police Medicine Journal During 2012-2016. Journal of Police Medicine, 5 (2), 161-169. (in Persian)

Gholi Famian, A. (2014). Two decades of Conferences in Iranian Linguistics; A Scientometric Study. Institute of Humanities and Cultural Studies, 5 (1), 103-123. (in Persian)

Hood, W.W. & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52 (2), 291-314.

jshsp. (2017). Retrieved from Scientific Journal Management System: http://jshsp.iaurasht.ac.ir/

Khasseh, A. A., Fakhar, M., Soosaraei, M., & Sadeghi, S. (2011). Present situation of scientific productions of Iranian researchers in parasitology domain in ISI databases. Iran J Med Microbiol, 5 (1 and 2), 53-65. (in Persian)

Khasseh, A.A., Soosaraei, M., & Fakhar, M. (2016). Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology:With an Emphasis on the            Co-authoreship Indicators and H Index. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10 (2), 63-74. (in Persian)

msrt. (2017). Retrieved from Iran Research Information System: http://journals.msrt.ir

Noie, M. (2011). Considering articles of journal of geographical Landscape of Islamic Azad University, Rasht Branch (2006-2010). Journal of Geographical Landscape, 6(14), 158-171. (in Persian)

Rogers, D. W, Hendee, W.R, & Orton, C.G. (2006). Scientific citation indices are useful in evaluating medical physicists for promotion and tenure. For the proposition. the international Journal Of Medical Physics Research And Practice, 33 (1), 1-3. doi:10.1118/1.2142597

Rowe, F. (2014). What literature review is not: Diversity, boundaries and recommendations. European Journal of Information Systems, 23(3), 241-255.

Satpathy, S., Maharana, R., & Das, A. (2013). Open source journals of library and information science: a bibliometric study. Collection Building, 33(1), 15-20.

Shafiullah, Y., Khaparde, V., & Alhamdi, F. A. (2015). The Electronic Library Journal: A bibliometric study (2010 to 2014). International Journal of Academic Library and Information Science, 3 (8), 226-235.

Sohieli, F., Cheshme, S. M., & Atashpaykar, S. (2015). Co-authorship network analysis of Iranian medical science researchers: A social network analysis. CJS, 2 (1), 24-32. (in Persian)

Tan, A. (1999). Text Mining: The state of the art and the challenges. Proceedings of the Pacific Asia Conf on Knowledge Discovery and Data Mining PAKDD'99 workshop on Knowledge Discovery from Advanced Databases (KDAD'99), 65-70.

Thilagavathi, K., & Shanmuga Priya, V. (2014). A Survey of Text Mining: Retrieval, Extraction and Indexing Techniques. International Journal Of Research In Computer Applications And Robotics, 2 (10), 41-50.

Tsay, M. Y. (2011). A Bibliometric Analysis on the Journal of Information Science. Journal of Library and Information Science Research, 5(2), 1-28.

Van Eck, N.J. & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. Scientometrics, 111(2), 1053-1070. doi: 10. 1007/ s11192-017-2300-7

Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2011). Text mining and visualization using VOSviewer. ISSI Newsletter, 7 (3), 50-54.

Van Raan, A. (2004). Sleeping Beauties in science. Scientometrics. An International Journal for all Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy, 59(3), 467-472. doi: 10. 1023 / B : SCIE. 0000018543.82441.f1

Vasfi, M., Mohammadian, S., & Bamir, M. (2014). Analysis of the Conceptual Structures and Text Mining Scientific Outputs of Political Science: with Emphasis on Islamic Studies. Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 4 (1), 123-140. (in Persian)

Železnik, D., Blažun Vošner, H., & Kokol, P. (2017). A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015. Journal of Advanced Nursing. doi:10.1111/jan.13296