سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان اردبیل با بهره گیری از مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شناخت و بررسی امکانات و توانایی­ها و به دنبال آن تعیین سطوح توسعه­یافتگی نواحی روستایی گام نخست در فرآیند برنامه­ریزی و توسعه به شمار می­رود. از این­رو پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان اردبیل بر اساس تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 10 دهستان شهرستان اردبیل است. اطلاعات مورد نیاز شامل 76 متغیر در قالب 7 شاخص از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه آماری 1390 فراهم گردید. برای سنجش میزان توسعه­یافتگی از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه ویکور، الکتر و تاکسونومی بهره گرفته شده است و با استفاده از آزمون همبستگی تاوکندال در محیط spss به آزمون فرضیات اقدام گردید. نتایج حاصل از تکنیک­های تصمیم­گیری بر اساس میانگین رتبه­ها بیانگر این موضوع است که دهستان­های شهرستان از لحاظ شاخص­های توسعه در وضعیت متعادل قرار ندارند، به گونه­ای که از بین 10 دهستان شهرستان اردبیل، 6 دهستان برخوردار از توسعه، 2 دهستان نیمه برخوردار و 4 دهستان محروم از توسعه بودند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تاوکندال نشان داد که بین دو متغیر جمعیت و نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرستان و میانگین رتبه­ای بدست آمده ارتباط معنی­داری وجود ندارد و این دو مؤلفه تأثیری در توسعه­یافتگی دهستان­ها ندارند؛ ولی بین متغیر اشتغال و میانگین رتبه­های هر دهستان رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و درصد اشتغال بر سطح توسعه­یافتگی تأثیر مثبت دارد. در نهایت راهکارهایی جهت تهیه و اجرای برنامه­ها به منظور توسعه یکپارچه و متوازن روستایی در سطح شهرستان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


Adinarayana, J., Azmi, S., Tewari, G. Sudharsan, D. (2008). A distributed collaboration model for rural development planning. computers and electronics in agriculture 62.

Amanpour, S., Mokhtari Chelcheh, S., Hosseini Kahnoj, R., & Veisi, E. (2015). Spatial Analysis and Evaluation of Rural Development (Case Study: Counties of Chaharmahal & Bakhtiyari). Journal of Research and Rural Planning, 4 (32), 97-110. (In Persian)

Ameri Siyahoui, H., Rostam Gourani, E., & Beyranvandzadeh, M. (2011). Degrees measure sustainability and rural development in the city of Qeshm Shahab. Quarterly Journal of Human Geography, 3 (4),159-178. (In Persian)

Amiri, M., & Darestani Farahani, A. (2013). Decision Making with Multiple Metrics. Tehran: Kian University Press. (In Persian)

Anabestani, A.A., Roosta, Mojtaba., & Sayadi Abbegli, M. (2014). Comparative Comparison of Rural Equity Level by Using the Morph coefficient and feature model, Case study: Meymand, Firoozabad city. Geography and Urban Planning of Zagros Landscape, 6 (19), 99-119. (In Persian)

Asgharpour, M. (2008). Multi-criteria Settlement. Sixth Edition, Tehran University Press. (In Persian)

Asghari zadeh, E., & Jamkhaneh zabihi, M. (1392). The evaluation and ranking of rural development level Using multiple attributes decision making methods (Case study: rural districts in Sari County). Journal of Research and Rural Planning, 2(3),27-48. (In Persian)

Azkia, M (2002). Sociology of Development and Non-Development of Villages in Iran, Information Publication. Sixth Edition, Tehran. (In Persian)

Barrios, E. B. (2008). Infrastructure and Rural development: Household perceptions on rural development. Progress in Planning 70.

Bhatia. V. K., & Rai. S. C. (2004). Evaluation of Socio-Economic Development in Small Areas. New Dehli UNDP. Human Development Report. New York. 1991, 110-213.

Bingham, R.D., & Robert M. (2007). Theories of Local Economic Development, Newbury Park, California, P: 85.

Chandra, R. (2004). Industrialization and Development in the Third word. Routlege, P: 1-3.

Cranwell, M. R. (2005). A model food entrepreneur assistance and education program: The northeast center for food entrepreneurship. Journal of food Science Education, Vol. 4, 56-65.

Ebrahimzadeh, E., Eskandarei, M., & Esmaeilnegad, M. (2010). Factor Analysis Application in Explanation of Spatial Pattern of Developed and Under- Developed Urban- Regional in Iran. Geography and Development Iranian Journal, 8 (17), 7-28. (In Persian)

Faraji Sabokbar, H., Badri, S.A., & Vazin, N. (2013). Improvement of numerical taxonomy model. Journal of Applied research in Geographical Sciences, 13 (28), 113-136. (In Persian)

Feyzabadi, Y., & Maleki, F. (2016). Comparison and Comparison of Development of Rural Areas of Iranian Provinces. Rural Development and Agricultural Development, Volume 1 (1), 71-82. (In Persian)

Ghanbari, S., Bazrafshan, J., & Jamali Nejad, M. (2012). Comparison and Analysis Level of Development Based on Integrated Rural Development Strategy (Case Study: Khanmirza Rural District-Lordegan Township). Journal of Urban Management, 9 (28), 175-192. (In Persian)

Ghanbari, Y., Barghi, H., & Hejarian, A. (2011). The analyze spatial distribution industrial parameters in districts of Isfahan province about development levels. Journal of Spatial Planning, 1 (1), 17-36. (In Persian)

Gilg, A. (1996). Countryside Planning, London, Routledge. (In Persian)

hajializadeh, J., mahdavi, M., & Kardavani, P. (2011). Use of Mauritius's Development Model to evaluate the performance of conductor designs in Bonab villages. Quarterly Journal of The Studies of Human Settlements Planning, 5 (13), 1-11. (In Persian)

  Heshmat Kaboodvand, B., Mirdamadi, M., Farajollah hoseini, S J., & Pasban, F. (2014). Measuring the Sustainability Levels of Rural Development in Karaj County. Quarterly Journal of Village and Development, 17 (12), 69-86. (In Persian)

Heydari Sarban, V. (2012). The Prioritization of Dehstans of MeshkinShahr County in tems of Agricultural Development Surfaces. Journal of Geography and Planning, 16 (40), 75-96. (In Persian)

Hodder, R. (2000). Development geography. Routledge, London.

kalantari, K. (2010). Spatial Planning and Land Reconciliation. Second Edition, Tehran: Farhang Saba Publication. (In Persian)

Kardovani, P., & Sharifi, S. (2012). The Level of Development in Subdistricts of Marivan County. Quarterly Journal of Village and Development, 15, (3), 115-130. (In Persian)

Li, y., & wei, y.h. (2010). The spatil-temporal hierarchy of regional inequality of china. applied geography, 30, 303-316.

Mahdavi Hajiloui, M, & Mohammadizadeh, G. H. (2012). The levels of education and employment indicators municipalities in the central part of Dezful city using the Morris. Journal of Territory, 9 (36), 15-28. (In Persian)

Momeni, M. (2014). New Issues in Operations Research, Sixth Edition, Tehran:  Tehran University Press. (In Persian)

Momeni, M., & Ghahari, G. (2012). Analysis of the development situation of Fars province. Regional Planning Quarterly, 3 (9), 53-66. (In Persian)

Nazmfar, H., Bakhtar, S., & Alavi, S. (2015). Ranking Development Level of Rural Areas (Case Study: Rural Districts of Kermanshah Province). Journal of Geography and Environmental Studies, 4 (14), 181-192. (In Persian)

Omidzadeh, H. (2013). Measure the Level of Development of Village Razan Using the Composite Index of Human Development(Hdi). Quarterly Geographical Journal of Chashmandaz-E-Zagros, 5 (16), 97-106. (In Persian)

Ramnema, M., & Zabihi, J. (2011). Urban Public Facility Distribution Analysis for Spatial Justice with Integrated Access Model in Mashhad. Geography and Development Iranian Journal, 9 (23), 5-26. (In Persian)

Rezvani, M. (2002). Rural Development Programming, Concepts, Strategies and Processes. Journal of Faculty of Literature & Humanities, 164, 221-240. (In Persian).

Rezvani, M.R. (2008). Introduction to Planning of Rural Development in Iran. Tehran:  Publication of Qomus. (In Persian)

Riddell, R. (2004). Sustainable Urban Planning Tipping the Balance. Blackwell publishing.

Sadeghi Arani, Z., & Mirghafouri, H. (2009). Analysis of the developmental status of sport in the provinces of Iran during 2005-2006. Journal of Research on Sport Science, 3 (12), 103-120. (In Persian)

Sadrmousavi, S., & Talebzadeh, H. (2013). Determining and Analyzing Levels of Development in Rural Areas of Chaldran County. Journal of Geography and Planning, 17 (44), 215-235. (In Persian)

Shahrokhi Sardo, S., Mahmoodiberam, M., Moolai, A., & Agha abasi, N. (2016). Evaluating the Development Levels of Rural Areas in Koohrang County. Journal of Rural Development Strategies, 2 (4), 383-400. (In Persian)

Shamsoddini, A., & mahdavi, M. (2011). The performance of masiri city in spatial equalization for surrounding villages, case: central district of rostam county Iran. African journal of agricultural research, l6 (26), 5793-5799. (In Persian)

shamsoddini, A., & Rahimi, A. (2014). The level of rural settlements of Mamasani city using the techniques of organizing spaces. Journal of Regional Planning, 42 (14), 87-102. (In Persian)

Spears, J. (2002). design of a model sustainable village. London: rurledge.

Taghvaei, M., & Ahmadian, A. (2011). Spatialanalysis and development survey of districts in Miandoab County by Using Topsis-fuzzy model. Journal of Spatial Planning, 1 (3), 131-154. (In Persian)

Taghvaei, M., & Bahari, E. (2013). Assessing Development Degree and Ranking Townships of Mazandaran Province by Using Factor Analysis and Cluster Analysis. Geography and Environmental Planning, 23 (4), 15-38. (In Persian)

Taghvaei, M., Hasaninezhad, A., & Talebi, K. (1393). Determination and Analysis of the Levels of the Rural Districts of the Province Aanjan, Using the Centrality Index and Preston Models. Journal of Geography and Planning, 23 (4), 15-38. (In Persian)

Taghvaei, M., Tahmasebipour, R., & Moradi hossin, N. (2011). Dterminig and Analyzing of Enjoyment Levels of Booshehr’s. Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 1 (2), 59-74. (In Persian)

TavakkoliNia, J., Kanoni, R., Khavarian Gharmsir, A., & Pasban Isloo, V. (2015). Analysis of Regional Development Inequalities in Health-Therapy Sector (Case Study: Ardabil Province). Regional Planning Quarterly, 5 (18), 1-14. (In Persian)

Yi-Chung Hu. (2009). Bankruptcy prediction using ELECTRE-based single-layer perceptron, Neurocomputing ,72, 3150-3157.

Zarabi, A., Abolhasani, F., & Eizadi, M. (2011). Determination of the level of development and priority of spatial planning in rural districts of Isfahan province. Geographical Researches Quarterly Journal, 26 (101), 1-18. (In Persian)

Ziari, K., Zanjirchi, M., & Sorkh Kamal, K. (2010). Evaluation and ranking of the developmental level of the cities of Khorasan Razavi province by using Topsis Technique. Human Geography Research, 42 (72), 17-30.(In Persian)