نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه هنر و معماری، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی حریم کلانشهرها به دلیل گستردگی فضایی و تعدد متغیرهای تأثیرگذار، با پیچیدگی‌های بسیاری روبروست. حل و فصل مشکلات و تعارضات در چنین سطحی از پیچیدگی‌ها، نیازمند یک ساختار منسجم، هدفمند و انعطاف پذیر مدیریت یکپارچه است تا به خوبی توسط ساختار قانونگذاری کلان کشور حمایت شده و از اختیار قانونی کافی برای تنظیم روابط، کنترل و هدایت برنامه در سطح منطقه کلان شهری برخوردار باشد تا تفرق‌ها در سطوح مختلف (سیاسی، فضایی، عمکردی، اجتماعی) به حداقل برسد. نگاه بخشی در غیاب سند راهبردی و بسترهای قانونی انسجام بخش سبب شده که انواع تفرق‌ها به یک مساله جدی و مانع بزرگ در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت تبدیل شود و لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع تفرق‌ها و برپایی مدیریت یکپارچه می‌باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین تفرق‌هایمدیریت یکپارچه در سطوح و ابعاد مختلف حریم پایتخت می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی بوده که جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 201 نفر بدست آمده است و برای شناسائی ابعاد مدیریت یکپارچه از ابزار پرسشنامه استفاده شده که با احصای 25 متغیر در قالب 5 مؤلفه تفرق نهادی، قانونی، سیاست‌گذاری، کالبدی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین مؤلفه‌های مورد مطالعه وجود دارد. همچنین میزان تأثیر مستقیم مؤلفه‌های تفرق قانونی برکالبدی برابر با 593/0 بوده است که نشان می‌دهد به ازای یک واحد تغییر در تفرق قانونی، میزان تفرق کالبدی به میزان 593/0 واحد تغییر خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

Ahmad Akhondu, A., Barakpour, N., Asadi, I., Taherkhani, H., Basirat, M., & Zandi, G., (2007). Governance of City-regional, case study: Tehran, Challenges and Trends. Honar-ha-ye-MEMARI- va- SHARSAZI, 29, 5-16. (In Persian)

Babai, M., & Ebrahimi, S. (2016). Initiatives of integrated management in Isfahan. Urban Economic1, 1 (1), 17-36. (In Persian)

Barakpour, N., & Asadi, I. (2009). Management and urban governance. Tehran: Honar University. (In Persian)

Boomsazegan. (2011). Consulting Engineer. Integrated Management of Tehran boundary.

Brenner, N. (2002). Decoding the Newest Metropolitan Regionalism in the USA: A Critical Overview, Cities 1, 3-21.

Buchanan, C. (2006). Strategic Greenbelt Review. London: Newcomb House.

Buxton, Michael, Andrew Butt, Stephen Farrell, M Pelikan, A Alvarez, L Densley, & O'Neill, D. (2012). A Spatial Framework to Support Scenario Planning for Melbourne's Peri-Urban Region-Planning Options for Water Security and Climate Change Adaption." Paper presented at the Water and Climate: Policy Implementation Challenges; Proceedings of the 2nd Practical Responses to Climate Change Conference.

Carter-Whitney, M., & C Esakin. T.  (2010). Ontario's Greenbelt in an International Context. Canadian Institute for Environmental Law and Policy,

Chakrabarty, B.K.. (2001). Urban Management; Concepts, Principles, Techniques and Education. Cities,18(5), 331-345.

Daneshpour, Z. (2007). Analysing spatial inequalities in peri-urban environments, Applying the strategic environmental planning and management in Tehran, Honar-ha-ye-MEMARI- and- SHARSAZI, 28, 5-14. (In Persian)

Daviran, E., Kazemian, G., Meshkini, A., Roknaldin Eftekhari, A.R., & Kalhornia, B. (2013).Urban integrated management in arranging of Informal settlement in Iran moderate cities (Zanjan and Hamadan). Urban management, (Text in Persian) Pages 53-68. (In Persian)

Gallent, N., Andersson, J., & Bianconi, M.  (2006). Planning on the Edge. Routledge.

Gill, M. (1998). Integrated urban planning and governance: Is there a Barcelona model. International Planning Studies, 11, 35-42.

Gorgani Alikhan, R. (2013). Examining Integration of Tehran Urban Management System (Case Study Urban Services Mission). Journal of Development & Evolution MANAGEMENT,13, 29-37. (In Persian)

Halliday, S. (2013). Underground to everywhere: London's underground railway in the life of the capital, The History Press.

Hooman, H.A. (2005). Structural Equation Modeling Using Lisrel Software. Samt Publishing(In Persian)

Homafar, M., & Saeidi Rezvani, N. (2014). Assessing of the relationship between the objective and subjective indicators of quality of life in the perspective of quality and physical safety in historical texture of URMIA. Motaleate Shahri, 73-86. (In Persian)

Marshall, F., Waldman, L., MacGregor, H., Mehta, L. & Randhawa, P. (2009). On the Edge of Sustainability: Perspectives on Peri-urban Dynamics. STEPS Working Paper 35, and Brighton: STEPS Centre

Oguz, C., a& I. O. Sonmez. (2014). Towards the New Regionalism Approach in the Metropolitan Governance of Turkey. European Planning Studies,22(2), 383-399.

Piringer, M, and K Baumann, (2001). Exploring the Urban Boundary Layer by Sodar and Tethersonde. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere 26 (11). 81-85.

Rotmans, J., & Van Asslt, M. (2000). Policies and innovations in developing countries. Westport: Greenwood Praeger Press.

Sarvar, R. (2013). Foresight trends and Strategies for Managing the Growth of Informal Settlements in Tehran boundry. Geography Disciplinary,1(3), 1-22. (In Persian)

Sarvar, R., (2016). Boundry missing link in managing Tehran's urban area, Text of lecture at Tarbiat Modarres University, Conference on Management Challenges and Strategies in Tehran, Tarbiat Modares University. (In Persian)

Theurer, W., Baechlin, W.,  & EJ Plate, (1992). Model Study of the Development of Boundary Layers above Urban Areas. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 41(1-3), 437-48.

Wallis, A. D. (2010). New regionalism, Encyclopaedia of Urban Studies. R. Hutchinson. London, Sage: 546-548.

Whitney Carter, M., & Esakin, T. C.  (2010). Ontario's Greenbelt in an International Context, Canadian Institute for Environmental Law and Policy.

Wong, Siu-Wai, Bo-sin Tang, & Basil van Horen. (2006). Strategic Urban Management in China: A Case Study of Guangzhou Development District. Habitat International,30 (3), 645-67.

 Yang, Jun., & Zhou Jinxing, (2007). The Failure and Success of Greenbelt Program in Beijing. Urban forestry & urban greening,6 (4), 287-96.

Ying Ying, Y. S., & Wu, X. (2005). Empirical analysis of urban management and public services in Chinese cities. International Conference on Services Systems and Services Management China.