مقایسه عملکرد مدیریت روستایی(شوراها) در روستاهای کوچک و بزرگ دهستان اردوغشن شهرستان نیشابور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

عملکرد شوراهای روستایی در ابعاد مختلف تا حد زیادی بر مؤلفه هایی مانند تحصیلات، علاقمندی، بسترهای اجتماعی و میزان مشارکت روستائیان بستگی دارد و چنین به نظر می رسد که اندازه سکونتگاه های روستایی در نوع و میزان عملکرد مدیریت روستایی مؤثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مدیریت روستایی در سکونتگاه های روستایی بزرگ و کوچک انجام شده و به دنبال بررسی تفاوتها و پیامدهای آن است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و پس از تهیه چهارچوب نظری، به تدوین شاخص‌ها و پرسشنامه و انجام عملیات میدانی پرداخته‌ شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. پرسش‌نامه در 14 روستا و از سوی 334 نفر از افراد ساکن در مناطق روستایی بزرگ و کوچک، تکمیل شد. برای مقایسه عملکرد موفقیت شورا‌ها در روستا‌های بزرگ و کوچک، از آزمون من ویتنی بهره گرفته شده است. و همچنین برای رتبه‌بندی عملکرد‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی از نرم افزار ExpertChoice استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان می‌دهد که نخست در تمامی شاخص‌های مطرح شده میزان موفقیت شورا‌ها در روستا‌های بزرگ و کوچک با سطح معناداری کوچکتر از 05/0 (05/0sig

کلیدواژه‌ها