نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

عملکرد شوراهای روستایی در ابعاد مختلف تا حد زیادی بر مؤلفه‌هایی مانند تحصیلات، علاقمندی، بسترهای اجتماعی و میزان مشارکت روستائیان بستگی دارد و چنین به نظر می‌رسد که اندازه سکونتگاه‌های روستایی در نوع و میزان عملکرد مدیریت روستایی مؤثر باشد. تحقیق حاضر باهدف بررسی مدیریت نظارتی روستایی در سکونتگاه‌های روستایی بزرگ و کوچک انجام‌شده و به دنبال بررسی  تفاوت‌ها و پیامدهای آن است.روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی  و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و پس از تهیه چهارچوب نظری، به تدوین شاخص­ها و پرسش­نامه و انجام عملیات میدانی پرداخته­ شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار Expert Choice استفاده شده است. پرسش­نامه در 14 روستا و از سوی 334 نفر از افراد ساکن در مناطق روستایی بزرگ و کوچک، تکمیل شد. برای مقایسه عملکرد موفقیت شورا­ها در روستا­های بزرگ و کوچک، از آزمون من ویتنی بهره گرفته شده است. و همچنین برای رتبه­بندی عملکرد­های اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی از نرم‌افزار ExpertChoice استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان می­دهد که نخست در تمامی شاخص­های مطرح‌شده میزان موفقیت شورا­ها در روستا­های بزرگ و کوچک با سطح معناداری کوچک‌تر از 05/0 (05/0sig<)  تفاوت معناداری دیده می­شود. دوم، نتایج نشان داد که در روستا­های بزرگ عملکرد اقتصادی بالاترین رتبه و در روستا­های کوچک عملکرد اجتماعی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها

Alavi Tabar, A.R. (2000). Developing a Pattern of Citizen Participation in City Affairs. Tehran: Organization of Municipalities and village administrator Country. (In Persian)
Anabestani, A.A., & Pourjamli Jafarabad, A. (2013). Estimation of the Impact of Indigenous Development of Villages on Rural Management (Case Study: Atrak Village - Maneh and Selmahan Township). Journal of Geography, 10 (35), 147-170. (In Persian)
Azmi, A., & Almasi, H. (2014). The analysis of influential factors upon strengthening the economic role of councils regarding rural settlements Case: villages of Harsin County. Journal of Space Economy & Rural Development, 3 (8), 71-86. (In Persian)
Bazzi, Kh. & Hedayati, S. (2010). The Developmental Trend of Rural Management in Iran with an Emphasis on the Islamic Councils Performance: A Case Study of Sistan Region. Jornal of Roosta & Towsee, 13 (3), 105-126. (In Persian)

Chilima, G., Nkhoma, B., Charul, G., & Mulwafu, W. (2002). Community based management approach in the management of water resource by different organization in the lake Chilwa Basin Malawi. University and government report, University of Malawi.

Darban Astane, A.R. (2006). Rural management position In the fourth program. Dehyaries Monthly, 3 (15), 14-22. (In Persian)
Davani, Gh. H. (2005). The constitution of the Islamic Republic of Iran with the latest amendments. Tehran: Kiomars Publication. (In Persian)
Eftekhari, A.R. (2004). Village administrator and sustainable rural management. Dehyaries Monthly, 1 (2), 4-10. (In Persian)
Ghadiri Masoum, M., & Riahi, V. (2005). Examining the Roles and Challenges of Rural Management in Iran. Journal of Geographic research, 36 (50), 177-198. (In Persian)
Ghodsi Pour, S.H. (2007). Analytical Hierarchy Process (AHP). Fifth Edition, Amir Kabir University Publication. (In Persian)

Kamran Dastjerdi, H., Souri, F., Taghdisi, A., & Ansarizadeh, S. (2011). Village political management and comparative analysis of the success of villagers in large and small villages. Case study: Delfan County. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 15 (18), 51-66.  (In Persian)

Khozdarloo, B. (2001). A Model for Educational Planning and Promotion of Members of Islamic Councils in West Azarbaijan villages, Jornal of Jihad, 19 (232-233). (In Persian)

Lotfi, H., Salehian Badi, S., & Ghasemi Badi, A.R. (2016). The Analysis of the function of villages' managers in the Process of economic development in Badrood district villages, Natanz County. Journal ofRegional Planning, 6 (22), 165-176. (In Persian)

Madih, A. (2006). Neyshabur and the Strategy for the Development of Natural, Human, Economic and Tourism Geography. Vol. 1, Navayeh Ghazal Publication. (In Persian)
Mahdavi, M., Najafi Kani, A. A. (2006). Dehjari is another experience in managing villages in Iran, a case study of West Azarbaijan province. Journal of Geographic research, 37 (53), 21-39. (In Persian)
Molaei Hashtjin, N., Amar, T., & Hajalizadeh, H. (2015). Rural Management Challenges from the Viewpoints of Islamic Councils on the Survivability of Population in Villages in Central District of Ardebil. Journal of Geography, 12 (40), 73-91. (In Persian)

Moseley, M. J. (2003). Rural development: Principles and practice. Published SAGE. P. 227.

Nemati, M., & Badri, S. A. (2005). Evaluation of the functional role of the new rural management system Comparative comparative analysis of active dehires in small and large villages Case study: Golestan province. Journal of Geographic research, 39 (59), 161-176. (In Persian)

Nooteboom, S. (2006). Adaptive networks the governance for sustainable development. Eburon Academic, Delft. Netherlands.

Opare, S. (2007). Strengthening community-based organizations for the challenge's of rural development. Community Development Journal, 42 (2), 251- 264. Oxford University Press. doi:10.1093/cdj/bsl002.

Piran, P. (2009). Village council and city Encyclopedia of Urban and Rural Management, Tehran: Organization of Municipalities and village administrator Country. (In Persian)
Rezvani, M.R. (2005). Introduction to Rural Development Planning in Iran. Tehran: Publication Ghomes. (In Persian)

Roumyani, A., Eynali, J., & Salehi Mishani, H. (2015). The Role of Management in Rural Development to Cope with Earthquake Hazards (Case study: Zaghe Dehestan in Khoramabad County). Journal of Research and Rural Planning, 3 (8), 82-96. (In Persian)

Rustampour, H., Mohammadi Yeganeh, B., & Heidary, H. (2011). Evaluation of the performance of Islamic councils in the village and the effect of members' literacy rates on them (case study: Dir County). Jornal of Urban Management, 8 (26), 181-190. (In Persian)

Sriram, M S.  (2004). Rural Management Education in India: A Retrospect. Research and Publications, W.P.4 (1).

Taleb, M. (1999). Rural Council: Functions, bottlenecks. Jornal of Housing and Revolution, 84. (In Persian)
Taleb, M. (1998). Rural Management in Iran. Tehran University Publishers. (In Persian)

Unitaed Nation.(1996). Indicators of sustainable development: framework and methodologies. New Yourk, p 112.

Wang Wenchang. (2008). Rural management, The Way Out for Tibetan Rural Areas. China tibetology, 1, 1-94.

Zaslow, M.Kathryn, T. Christopher, B. and Kristin, M. (2000). Welfare reform and children.