نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شناسایی منابع و پتانسیل­های موجود، مرحله اول برای هر برنامه­ریزی محسوب می­شود. بدون مشخص کردن منابع، شناخت پارامترهای مربوط به منطقه برنامه­ریزی امکان‌پذیر نخواهد بود. عوامل طبیعی و انسانی مانع اصلی توسعه مناطق هست، با توجه به اینکه عوامل طبیعی تا حدودی خارج از کنترل می‌باشند، عامل انسانی و تصمیمات انسانی مهم‌ترین عامل توسعه محسوب می‌شوند. تصمیمات انسانی زمانی می­تواند متضمن رشد و توسعه باشد که از وضع موجود منطقه شناخت کافی داشته باشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف امکان‌سنجی ضریب عمران پذیری روستاهای شهرستان گرمی با استفاده از تکنیک ضریب عمران پذیری انجام شده است. رویکرد حاکم در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق روستاهایبالای300نفرجمعیتشهرستانگرمی می‌باشد. شاخص­های مورد بررسی شامل وضعیت جمعیتی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی و ورزشی، آموزشی، اداری، تأسیسات زیربنایی، خدمات و بازرگانی، ارتباطات و حمل‌ونقل می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روستای قره‌آغاج پایین با ضریب عمران پذیری 667/6 از ضریب عمران پذیری بسیار بالا و روستای لکوان با ضریب عمران­پذیری 108/0 از ضریب عمران پذیری بسیار پایین برخوردارند. در مجموع از 45 روستای مورد مطالعه 18 روستا ضریب عمران پذیری بسیار پایین، 20 روستا ضریب عمران پذیری پایین، 6 روستا ضریب عمران پذیری بالا و 1 روستا ضریب عمران پذیری بسیار بالایی دارد. در نهایت با استفاده از ضریب پراکندگی ضریب عمران پذیری بخش‌های سه‌گانه شهرستان گرمی محاسبه شد که براساس آن بخش انگوت با امتیاز046/1، موران با امتیاز654/0 و مرکزی با امتیاز566/0 به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

Abotaleb, V. (2008). an introduction to current opportunities in investment and involvement in Iran country agriculture sector, Retrieved December 11, 2008, from.

Alalhesabi, M. (2002), The Need for a New Approach in Rural Development. Housing and Revolution Quarterly, 100, Tehran. (In Persian)

Anabestani, A., Rusta, M., Avarideh, A., & Sayadiabgoli, M. (2014). conformity comparing level provide rural settlements with use from coefficient and morris model (case study: meymand district-firozabad township). CHashmandaz -E-Zagros, 6 (19), 99 -119. (In Persian)

Asayesh, H. (2010). Principles and methods of regional planning. Tehran: Payam Noor University, (In Persian)

Azizi demichrloo, A.,  molayi hashjin, N., & Ghadiri masom, M. (2016). The Analysis of the Physical Effects of Implementing Rural Guide Plans in Villagers' point of View in the Northern Ardabil Province. journal management system, 6 (21), 75-92. (In Persian)

Azkia, M., & Ghaffari, G. (2004). Development of the village with emphasis on Iran. Taharan: Ney Publication. (In Persian)

Cultural Village. (2006). Ardebil Province. (In Persian)

Cultural Village. (2011). Ardebil Province. (In Persian)

Farahi, A., Fal Soleiman, M., Hajipour, M., Haghdoost. N., & Flazi, M. (2012). Impact of Information Technology Development in Rural Development (Case: Southern Khorasan Province Villages). Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, 2, 79-94. (In Persian).

Feizizadeh, B., Blaschke, T., Nazmfar, H., & Rezaei Moghaddam, M. (2013). Landslide susceptibility mapping For the Urmia Lake basin, Iran: a multi-criteria evaluation approach using GIS. Int. J. Environ. Res. 7,319e336. http://ijer.ut.ac.ir/

Jamini, D., Taghdisi, A., & Jamshidi, A. (2015). Identify Strategies to Expand Employment in Rural Areas Using the SWOT Model (Case Study: Badr District, Ravansar Township), Rural Development Strategies, 1(4), 133-149. (In Persian)

Karimi, F., & Ahmadvand, M. (2014). Status Assessment and Prioritization of Indicators for Sustainable Development in Rural Areas (The Case of Central District of Boyer-Ahmad County). Rural Research, 5 (3), 663-690. (In Persian)

Long, H., Jian, Z., & Yansui, L. (2009).Differentiation of rural development driven by industrialization and urbanization in eastern coastal china. Journal Habitat International, 33, 454-462.

Mahdavi Hajiloui, M., & Mohammadizadeh, GH. (2012). the levels of education and employment indicators municipalities in the central part of Dezful city using the Morris. Territory, 9 (4), 15-28. (In Persian)

Mahdavi, M., & Shamasodini, A. (2013). an Analysis on the Role of Environmental Capabilities on Sustainable Development of Rural Regions (Case: Central District of Rostam County), Territory, 10 (39), 21-38. (In Persian)

Maleki, K., Ghanbari, Y., Shayan, M., & Shafaati, A. (2015). Measuring the urban development capability of the rural villages of Ravansar. Geographical Researches Quarterly Journal, 30, 102-285. (In Persian)

Ministry of Cooperatives. (2008). Memorandum of Understanding on Cooperation between the Ministry of Cooperatives and the Ministry of Interior on the Development of Cooperatives in Rural Areas of the Country, Ministry of Cooperatives.

Mirkatoli, J., & Kanani, MR. (2011). Evaluation of Regional Development and Inequality Levels, Using Multi- Criteria Decision Making Models. geographical planning of Space  Quarterly, 1 (2),17-36.(In Persian)

Mohammadi, M.(2012). Identifying and Analyzing the Mechanisms and Barriers of Enterprise Entrepreneurship Development in Rural Development Cooperatives in Zanjan Province, Master's Degree, Zanjan University, Faculty of Agriculture, Promotion, Communication and Rural Development. (In Persian)

Nazmfar, H. (2017). Analysis of rural development levels and availability of villages in West Azarbaijan province. Jounal Space Economy & Rural Development, 6 (1).159-175. (In Persian)

Nazmfar, H. (2017). Urban development predictions direction of using a combination GIS and Bayesian the probabilistic model (case study: Ardabil). Human Geography Research Quarterly, 49, 357-370. (In Persian)

Nazmfar, H., & Roshan Roodi, S. (2015). Assessment of Development Sustainability Level in 9th District of Mashhad District Based on Hierarchy Models and Network Analysis. Journal Management System, 5 (15), 49-68. (In Persian)

Nazmfar, H., & Beheshti, B. (2016). Application of Combined model analytical network process and fuzzy logic models in Landslide susceptibility zonation (Case Study: chellichay Catchment). Journal Geography and Environmental Planning, 27 (1), 53-68. (In Persian)

Nazmfar, H. (2012). An analysis of urban system with emphasis on entropy model (Case study: the cities of East Azerbaijan Province). Indian Journal of Science and Technology, 5 (9), 3340-3344.

Papeli Yazdi, MH., & Ebrahimi, M. (2006). Rural Impact Theories. Tehran: Samt Publication, Second Edition. (In Persian)

Rezaei, R. (2014). Study the Role of Entrepreneurship in the Development of Rural Cooperatives. Journal of Entrepreneurship in Agriculture. 1 (1), 85- 102. (In Persian).

Rezvani, MR. (2011). Planning of Rural Development in Iran. Tehran: Gomes Publication, Fourth Edition. (In Persian)

Riahi, V., & Nouri, A. (2015). Variation of Economic Activities and Achievement of rural sustainability Case: Khoramdareh. Space Economy & Rural Development, 3(10), 113-128. (In Persian)

Statistical yearbook of Ardabil province. (2011). (In Persian)

Taghilo, A. (2014). Analysis of the Causes of Development and Development of Rural Settlements Case Study: Central District of Urmia. journal management system, 4 (15), 102-85. (In Persian)

Todaro, M. (2005). Economic Development in the Third World. Translated by Gholamali Farjaadi and Hamid Samarbi, Tehran: Planning and Budget Organization Publications. (In Persian)

Yang, Q., Li, B., & Li, K. (2011). The Rural Landscape Research in Chengdu’s Urban-rural Intergration Development. in Procedia Engineering, 21 (2011), 780 - 788.

Yazdani, MH., Seyedeyn, A., & Tayefeeisa Khajeloo, R. (2015). Evaluation and Analysis of the Level of Infrastructure Development in Rural Areas of Ardabil Province. Journal space economy & rural development, 4 (13), 39-56. (In Persian)

Yu, L., Hou, X., GAO, M., & Shi, P. (2010).Assessment of Coastal Zone Sustainable Development: A Case Study of Yantai, China. Ecological Indicators, 10, 1218- 1225.