نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

امروزه مبحث هویت و حیات‌اجتماعی از مسائل مهم زندگی‌شهری است. عوامل و عناصر مختلفی می‌توانند در زمینه هویت و مسائل اجتماعی شهروندان اثرگذار باشد که یکی از مهم‌ترین آن‏ها منظرشهری است. در واقع دو مقوله منظر‌شهری و هویت دارای تعاملات متقابلی هستند. هر دو مقوله منظر و هویت‌شهری به نوبه‌ای در دهه‌های گذشته در برنامه‌ها و اقدام‌های متخصصان و متولیان مسائل شهری در ایران مغفول بوده‌اند و کمتر به آن‏ها توجه شده است.
منظرشهری به‌دلیل نقش آن در بروز رفتارهای‌اجتماعی در محیط دارای اهمیت ویژه‌ای است که با فراهم‌آوردن بستری جهت بروز تعاملات‌اجتماعی شهروندان، تعامل با محیط و تعامل با سایرین، نتایج قابل‌ملاحظه‌ای از جمله هویت و احساس تعلق‌خاطر را به همراه دارد. از این رو مناظر‌شهری به عنوان بستر رخدادها و رفتار‌های اجتماعی توان‌های بالقوه‌ای هستند که فرای تأثیر کالبدی‌شان، تأثیر گسترده آنها در بهبود و ارتقاء رفتار و تعاملات‌اجتماعی شهروندان، کیفیت‌محیط زندگی و ارتقاء هویت آنان را نمی‌توان نادیده گرفت. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیرگذارترین مؤلفه‌های منظر‌شهری از میان مفاهیمی نظیر حس تعلق‌خاطر، خاطره‌انگیزی، جذابیت، زیبایی‌و‌خوانایی، امنیت‌و‌آرامش، دسترسی‌و‌ارتباط، فعالیت‌و‌کاربری بر شکل‌گیری تعاملات‌اجتماعی و ارتقاء هویت‌شهری در گذر امام‌زاده زنجیری می‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه‌ای بهره گرفته شده و 370 نفر به‌عنوان حجم نمونه از طریق فرمول‌کوکران انتخاب و مورد پرسشگری واقع شده‌اند و داده‌های پرسشنامه‌، با استفاده از نرم‌افزار spss و روش رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند.
نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که مؤلفه‌های دسترسی و ارتباط، فعالیت و کاربری تأثیرگذارترین مؤلفه‌های منظرشهری در شکل‌گیری تعاملات‌اجتماعی و ارتقاء هویت‌شهری در گذر امام‌زاده زنجیری بوده است.

کلیدواژه‌ها