نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کار آفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، قزوین ، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

توسعه مترو در راستای رفع معضل آلودگی های زیست محیطی، به شدت وابسته به تکنولوژی می باشدکه عموما وارداتی و بسیار هزینه بر است. لذا تدبیر اساسی در شرایط تحریم فعلی، توسعه تکنولوژی مرتبط با مترو و بومی سازی آن است که نیازمند مشارکت اثر بخش شرکتهای دانش بیان داخلی می باشد. در این مقاله به طراحی مدل بهینه مشارکت بر اساس روش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته و نظریه داده بنیاد برای مدل پرداخته شده است . شرکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان، مدیران شهری، دانشگاهیان متخصص و مدیران شرکتهای دانش بیان بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. روش تحلیل داده ها کد گذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد است. یافته های تحقیق بعد از مقایسه پاسخ های مصاحبه ، مفاهیم مشابه از آنها استخراج شد. با انجام دادن این مرحله از تحقیق در پاسخ به شرایط علّی (نیروی انسانی، ساختار شرکت، تحقیق و توسعه، کارگروهی، نیازسنجی تکنولوژی مترو ، بهبود عملکرد ) در پاسخ به زمینه (مشوق ها، پذیرش شرکتهای دانش بیان، ارتباطات صنعتی) و در پاسخ به راهبرد ها (ظرفیت جذب فناوری ، رقابت گرایی) و در پاسخ به پیامدها (تامین تکنولوژِیکی، تولید، اشتغال، خود کفایی صنعتی و هزینه)، استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می-دهد ابعاد مشارکت‌ شرکت‌های دانش بنیان در بحث حمل و نقل و به خصوص مترو گسترده می‌باشد و می‌تواند موجبات توسعه مترو اثرات آن را بهتر فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Arrington, GB., & Faulkener, T. (2012). State Wide TOD Study Factors for Success in California, Technical Appendix, California DT, 12-19.

Bandarian, R. (2013). Strategies for implementation of technology development and commercialization projects at the Research Institute of Oil Industry. Quarterly of Technology Development Management, 2, 87-101. (In Persian)

Cahill, C., Palcic, D., & Reeves, E. (2017). Commercialisation and airport performance: The case of Ireland's DAA. Journal of Air Transport Management, 59, 155-163.

Entezari, Y., & Mahjub, H. (2014). Analysis of the Development of Iranian Knowledge Economy Based on the Outlook 1404, Journal of Culture Strategy. 24, 97.(In Persian)

Etzkowitz, H. (2016). The evolution of technology transfer.       

Frishammar, J., Lichtenthaler, U., & Rundquist, J. (2012). Identifying technology commercialization opportunities: the importance of integrating product development knowledge. Journal of Product Innovation Management, 29 (4), 573-589.

Goodarzi, M., Bomdad Sufi, Sh., Arabi, S. M., & Amiri, M. (1391). A Comprehensive Model of Technology Commercialization in Iranian Government Researches, Quarterly Journal of Technology Development Management, 1, 37-69. (In Persian)

Hsu, D. W., Shen, Y. C., Yuan, B. J., & Chou, C. J. (2015). Toward successful commercialization of university technology: Performance drivers of university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting and Social Change, 92, 25-39.

Kassicieh, S. K., & Radosevich, H. R. (Eds.). (2013). from lab to market: commercialization of public sector technology. Springer Science & Business Media.

Lee, J. C., Hong, J. W., & Lee, S. K. (2016). A study on Business Model Consulting Framework for Technology Commercialization of ICT SMEs. Indian Journal of Science and Technology, 9 (26).

Lee, M.N.N. (2014). Restructuring Higher Education in Malaysia. Available at: www. cshe.nagoyau.ac.jp/seminar/kokusai/lee.pdfwww.cshe.nagoyau.ac.jp/seminar/kokusai/lee.pdf

Litman.T. (2004). Evaluating Public Transit Benefits and Costs, Victoria Transport Policy Institute. WWW .vtpi.org.

Livingston, C. A., Fabre, K. M., & Tagle, D. A. (2016). Facilitating the commercialization and use of organ platforms generated by the microphysiological systems (Tissue Chip) program through public–private partnerships. Computational and structural biotechnology journal, 14, 207-210.

Ltd., T. P. (2000). Quality Bus infrastructure, A Manual and Guide London, Labor publishing.

M’Chirgui, Z., Lamine, W., Mian, S., & Fayolle, A. (2016). University technology commercialization through new venture projects: An assessment of the French regional incubator program. The Journal of Technology Transfer, 1-19.

Mirzaee, H.A., Athari, Ebadi A. (1394). Interviewing Writer. (In Persian)

Myres, F. (2010). the benefits of public transit in Lee county, Florida".

O’kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., & Fitzgerald, C. (2015). University technology transfer offices: The search for identity to build legitimacy. Research Policy, 44(2), 421-437.

Padfield, R., Tham, M. H., Costes, S., & Smith, L. (2016). Uneven development and the commercialisation of public utilities: A political ecology analysis of water reforms in Malaysia. Utilities Policy, 40, 152-161.

Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research policy, 42 (2), 423-442.

Rossiyskaya, Schwandl, R. (2014). Samara. UrbanRail.Net. Retrieved 8 January.

Saeed, A. (1383). Income on the urban economy. University Publication Center. (In Persian)

Sarrashedari, N. (2008). Public Transportation and its Effects on the Environment, 9th Rail Transportation Conference. Tehran, Rail Transportation Association, University of Science and Technology. (In Persian)

Schacht, W. H. (2012). Technology transfer: Use of federally funded research and development.

Schwandl, R. ) 2013(.Chengdu. UrbanRail.Net. Retrieved 7 January.

Sengupta, S., Mohr, J., & Slater, S. (2006). Strategic opportunities at the intersection of globalization, technology and lifestyles. Handbook of Business Strategy, 7(1), 43-50.

Shakeri, Ata, Faridmar, Modaberi, Soroush, (2011), Environmental impacts of large industrial city of Shiraz on heavy metal release to Qarabagh drainage, Second National Conference on Water Resources Research, Zanjan, Zanjan Regional Water Company. (In Persian)

Slater, S. F., & Mohr, J. J. (2006). Successful development and commercialization of technological innovation: insights based on strategy type. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 26-33.

Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury Park, CA.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage publications.

Weckowska, D. M. (2015). Learning in university technology transfer offices: Transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 41, 62-74.

Willson, R. (2009). Parking Policy for Transit-Oriented Development: Lessons forCities, Transit.