نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی، تشکیل آنها مورد توجه واقع شد. هدف پژوهش حاضر، کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهر در سه حوزه عمرانی - کالبدی، اقتصادی - مالی و اجتماعی - فرهنگی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری _ مدیریتی در سطح مجموعه های شهری است. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آنها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحولات شهری، در مصوبات شورای شهر نمایان است. با این وجود، در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی باید گفت که تقریباَ قریب به ⅔ مصوبات مربوط به حوزه عمرانی ، حدود ⅓ مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 5/8 درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است. این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گام هایی برداشته اند، لیکن دغدغه اصلی شورا، امورات عمرانی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند، بوده است.

کلیدواژه‌ها

AE Telling., & Duxbury, R. (1999). Planning Law and Procedure London. Dublin, Edinburgh, Butter Worths.

Alawi Matin, Y., Dadjuyan, A.R., & Nezhadirani, F. (2009). Evaluation of Tabriz's Council Performance and Its Role in the Components of Municipal Projects, Case Study: Tabriz Municipality Development Projects. The journal of Productivty management, (3) 10. (In Persian)

Amanpour, S.H., Nabiollah, Atash Afrouz, N., & Farahmand, Q. (2015). Review and analysis of council performance in urban management (Case study: Izeh city). Urban Planning and Research, (6) 22. 105- 110. (In Persian)

Besharati Far, S. (2004). Presentation of Optimal Management Pattern of Yasuj Municipality. Supervisor: Ziyari, Keramatollah, Yazd University. Master's thesis, Department of Geography and Urban Planning. (In Persian)

Corry, D., & Stoker, G. (2002). New Localism: refashioning the centre-local relationship. London: NLGN: www.nlgn.org.uk Rush, Michael.

Dollery, B. E., & Robotti, L. (2009). (Ed.). The Theory and Practice of Local Government Reform. Edward Elgar Publishing.

Gani, A., & Duncan, R. (2007). Measuring Good Governance Using Time Series. Journal Of The Asia Pasific Economy, (12) 3,  367- 385.

Habibi, A.B. (2002).  Review of the Performance of the First Islamic Council of Tehran. Master's Thesis, Tehran University. (In Persian)

Haque, A. U. (2012). Theoretical Perspective of Local Government - Literature Review. retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45868/,23/7/2013

Hashemi, H., Aghayi, M., Azizi, H., & Salari, M. (2005). Geography of Kashmar, Zarih AftabPublication, Mashhad. (In Persian)

Iran Statistical Center. (2011). The First Results of the Population and Housing Census. (In Persian)

Ja'fari, A. (1995). Identification of Iran's Natural Geography. Gitashnasi Publication. (In Persian)

Lago-Peñas, S., & Martinez-Vazquez, J. (2013). (Ed.). The Challenge of Local Government Size: Theoretical Perspectives. International Experience and Policy Reform (Studies in Fiscal Federalism and State-Local

Mcconnell, A. (2004). Scottish Local Government. Edinburgh University Press Ltd.

Papzan, A.H., & Ali Beigi, A. H. (2006). Analysis of Villagers' Expectations in Kermanshah County from the Village Council. Journal of Village and Development, (9) 4. (In Persian)

Saeidnia, A. (2003). Urban Management. Tehran: Organization of Municipalities Publications. (In Persian)

Saleki, M. (2004). Evaluation of the Effectiveness of Kermanshah City Council. Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University, School of Accounting and Management, Tehran. (In Persian)

Shah, A., & Shah, S. (2006).  The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments. In A. Shah (ed.) Local Governance in Developing Countries, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C., World Bank Publications .

Shirkhani, A. (2001). Council system in the political thought of Ayatollah Taleghani. Journal of Political Sciences, No. 14. (In Persian)

Soleimani, M. (2003). Urban Management in Iran with Emphasis on City Council.

Stewart, K. (2006). Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver. Cities, (23) 3و 196-204

United Cities and Local Governments (UCLG). (2008). Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report by United Cities and Local Governments, Washington D.C., World Bank Publications.

Zamani, M. (2001). Introduction to the National Islamic Councils, Tehran: Farnaz Publish. (In Persian)