تحلیل فضایی رشد هوشمند مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران

چکیده

رشد هوشمند شهری بیان کننده آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی، حمل و نقل عمومی و کاستن از اثرات نامطلوب زیست محیطی، در صدر ملاحظات برنامه­ریزان و طراحان شهری قرار می­گیرد و احیای شهر به عنوان محیط سالم و فعال که بتواند آینده­ای مطلوب را برای تمام شهروندان تامین نماید. هدف مقاله حاضر، سنجش توزیع فضایی شاخص­های رشد هوشمند شهری در شهر کرمان می­باشد. روش شناسی تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از مدل­های کمی وکیفی برنامه­ریزی Waspas و  FuzzyTopsisاستفاده شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک چند شاخصه fuzzytopsis  نشان می­دهد، مناطق شهر کرمان از نظر رشد هوشمند شهری به ترتیب منطقه یک (رتبه 3) با مقدار (462/0)؛ منطقه دو( رتبه 1) با مقدار (643/0)؛ منطقه سه (رتبه2) با مقدار (559/0)؛ و منطقه چهار (رتبه4)  با مقدار (441/0) را داراست. نتایج به دست آمده از تکنیک Waspasنشان می­دهد از نظر شاخص­های کالبدی، مناطق4،3،2،1 به ترتیب رتبه­های 4،2،1،3؛ از نظر شاخص­های اقتصادی -  اجتماعی، مناطق 3،2،1 و4 به ترتیب رتبه­های 4،3،1،2 ؛ از نظر شاخص­های زیست محیطی، مناطق 1،2،3،4 به ترتیب رتبه­های 2،3،4،1 و در نهایت با استفاده از شاخص­های دسترسی،مناطق 4،3،2،1 به ترتیب رتبه­های 2، 1، 3، 4 را به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها


Dalir, H. (2010). Urban Development and Concentration Process. the First Sustainable Management Conference in Urban Areas, Tabriz Municipality. (In Persian).
Flint, A. (2006). This land: The battle over sprawl and the future of America. JHU Press.
Gharkhlou, M., Abdi Yangikand, N., & Zanganeh Shahraki, S. (2009). Analysis of the Level of Urban Sustainability Settlements of Sanandaj. Human Geography Research Quarterly, 69, 1-16. (In Persian).
Litman, T. (2003). Sustainable transportation indicators, Victoria Transport Policy Institute (VTPI), Victoria, Canada, http://www.vtpi.org/sus-indx.pdf
Matthew, A., Turner, C. (2006). A simple theory of smart growth and sprawl. Journal of Urban Economics.
Ostadi Jafari, M., & Hadideh Javani, M. (2009). Public Transportation Position in Achieving Sustainable Transportation; Ninth Transport and Traffic Conference. Transportation and Traffic Department, Tehran, Iran. (In Persian).
Pourahmad, A., Akbarpourssarskanroud, M., & Sotoudeh, S. (2011). Management of Urban Green Space in Zone 9 of Tehran. Human Geography Research Quarterly, 69, 29-50.
Rennine Short, J. (2009). Urban Theory a Critical Assessment. Translated by K. Ziyari and          Others, University Tehran of Press, Tehran.
Rahnama, M. R., & Hayati, S. (2013). Analysis of Urban Growth Indicators in Mashhad. Urban Planning Studies Quarterly, 1(4), 71-98. (In Persian).
Sarrfi, M. (2002). The Fundamental of Sustainable Development in Tehran Metropolis     Conference Development and Anti Development of Social- cultural in Tehran.
Shi, Yaqi, Xiang Sun, Xiaodong Zhu, Yangfan Li, and Liyong Mei. "Characterizing growth types and analyzing growth density distribution in response to urban growth patterns in peri-urban areas of Lianyungang City." Landscape and urban planning 105, no. 4 (2012): 425-433. Tavakolinia, J., & Ostadi Sisi, M. (2010). An Analysis of Sustainability in Neighborhoods of tehranMETROPOLIS with Emphasis on The Assistant Councils Function (Case studies EVEN/darakeh velenjak). Human Geography Research Quarterly, 70, 29-43. (In Persian).
Wisie, A., Ghaiswandi, A. (2011). Smart City, the Development of the New Urban Revolution, Electronic City. the Reality of Tomorrow's Cities, the Monthly Art Book, 155, 36-45. (In Persian).
Ziyari, K.A., Hataminezhad, H., & Torkemen nya, N. (2012). Book of Income on Theory of Intelligent Growth. (In Persian).
Zarabi, Asghar et al., (2010). Spatial Analysis of Urban Growth Indicators (Case Study: Isfahan City). Human Geography Survey, 77, 1-17. (In Persian).
Ziyari, K. (2002). Sustainable Development and Responsibility of Urban Planner in21Centery. Magenze of Human and Literature Faculty of Tehran University, 160, 371-385.