نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ظرفیت‌سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود؛ و به خوداتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دسترسی به درآمدها، داریی‌ها و تسهیلات اعتباری، دسترسی به دانش و فن‌آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه‌های تلاش انسانی منتهی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات ظرفیت‌سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان گرمی است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان گرمی می‌باشد (37653=N)، که از این میان تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. در نهایت، یافته­های استنباطی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای آموزشی و ترویجی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی، خدمات اجتماعی، مهارت‌های فنی و مدیریتی، تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت تشکلات مردمی با بهبود مدیریت توسعه روستایی رابطه معنی‌داری و جود دارد و این نتیجه حاصل شد که ظرفیت سازی اجتماعی به بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی مناطق روستایی منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aref, f., & Redzuan, M.R. (2009). Community leaders, perceptions toward tourism impacts and level of building community capacity in tourism development. Journal of Sustainable Development, 2 (3), 200-229.

Averill, J. (2009). Keys to the puzzle: Recognizing strengths in a rural community. Public Health Nursing, 20 (6), 449-455.

Behzadnasab, J.(2009). Systematic attitude and integrity of rural development on improvement designe. Jouranl of Jihad, 1 (95), 32-40. (In Persian)

Bezy, Kh., & Hedaiati, S. (2010). Chnges of rural management in Iran with emphasizing on Islamci council performance, Case Study: Sistan region. Journal of Rural and Development, 3 (2), 105-126. (In Persian)

Darbane Astanhe, A. (2008). The situation of rural management in Fourth plan. Journal of Dehiariha, 1 (5), 14-29. (In Persian)

Farhadi, S., & Zarhe, Z. (2011). A new attitude on rural management in Chna with goof governance approach. Journal and Environment and Rural, 1 (89), 55-63.

Heidari Sarban, V., & Majnouni, A. (2016). Suervy of educational capacity-building role on villager’s participation in civic activities of Bonab County. Geographical Sciences Appliead Reserches Journal, 15 (38), 15-35. (In Persian)

Honadle, G. H.M & Hannah, J. P. (1982). Management Performance for rural development: Packaged training orvcapacitybbuiding. Public Administion and Development, 2 (4), 295-307.

Horton, D. (2002). Planning implementing and evaluating capacity development. (ISNAR) International Service for National Agricultural Research, Briefing Paper, 5 (2), 23-50.

Katherine, S., Campbell, B. S., & Michael B. (2012). Building Capacity for Youth Development in Rural Areas. YDI Research Brief.

McDevitt, M. & Chaffee, S. (2002). From top-down to trickle-up influence: Revisiting assumptions about the family in political socialization. Political Communication, 19 (3), 281-301.

Micheal, F, & Keith, L. (2010). Role of human capital in human development: evidence from aggregate cross- country data. Journal of Monetary Economics, 34 (2), 143-173.

Mirzaei Aharnajani, H., Talaghani, Gh., & Sadabadi, A. (2013). Development management and rural civic. The Publication of Azarin Mehr. (In Persian)

Murray, M., & Dunn, L. (1995). Capacity building for rural development in the United States. Journal of Rural Studies, 11 (1), 89-97.

Nemati, M., & Badri, S.A. (2008). The assessment of functional role pf rural management new systems, adaptive cpmparsion of active Dehiari in small village and great, Case Study: Golestan Province. Jouranl of Geographical Researches, 39 (59), 161-176. (In Persian)

Peggy, A. (2003). Community Capacity Building & Mobilization in Youth Mental Health Promotion, Health Ministry of Canada.

Prato, B., Lango, R. (2013). Empowerment of poor rural people through initiatives in agriculture and natural resource management. International Fund for Agricultural Development.

Rafieian, M., Khodaei, Z., Dadashpour, H. (2014). Capacity-building community as an approach on social institautions empowerment. Journal of Social Walfare, 1 (2), 133-160. (In Persian)

Ranjan Panigrahi, M. (2012). Capacity B uilding of Teachers through Distance Mode Using Teleconferencing as an Innovative Tool. Turkish Online Journal of Distance Education, 13 (2), 256-266.

Ray, C. (2002). Towards a theory of the dialectic of rural development. Journal of Rural Studies, 3 (8), 345-362.

Raymond, C. (2014). A Tool and process that facilitate community capacity building and social learning for natural resource management. Ecology and Society, 18 (1), 1- 30.

Riedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas_ vibrant hope or impossible dream? Tourism management, 25 (1), 71-79.

Roknaldin Eftekhari, A., & Sojasei Ghidari, H. (2010). Regeneration of rural management in iran, the Second  National Cnference of Culture and Jihadi management, Tehran: Agricltural Jihad Ministry, Iran. (In Persian)

Roknaldin Eftekhari, A., Sojasei Ghidari, H., & Einali, J. (2010). A new attitude on rural management with emphasizig effective instituations. Journal of Rural and Development, 10 (2), 1-30.  (In Persian)

Romanow, P., Bruce, D. (2008). Communication & capacity building: exploring clues from the literature for rural community development. Journal of Rural and Community Development, 5 (4), 131-154.

Seidaei, M., Sadeghi, Gh., & Mirzaei Goudarzi, Z. (2012). the situation of manngment on promotion rural development purpose, Case Study: Javanmardi Village, Lordgan County. The Journal of Regional Planning, 1 (2), 91-71. (In Persian)

Singh, N. (2004). Information technology and rural development in India. Paper 563, Development of Economics, University of California, Santa Cruz: 34.

Taleb,M. (1998). Rural management in Iran. Tehran: University of Tehran.  (In Persian)

Taleshi, M. (2012). Rural planning in Iran. Tehran: the Publication of Iran Rural Development Instituation. (In Persian)

Williams, R., Chong, T., & Wendy. (2012). Capacity-building on civic Projects. Journal of Environmental Management, 6 (4), 13- 25.