نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اردبیلی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار و عضوهیات علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه شهرها به‌طور گسترده در معرض انواع مختلفی از مخاطرات انسانی قرار گرفته‌اند که سبب آسیب‌پذیری آنها شده است، از این‌رو و در راستای تاب‌آور نمودن شهرها لازم است مخاطرات آنها شناسایی گردد و برای کاهش خطرات و پیش‌گیری از وقوع آنها برنامه‌ریزی شود. شهر اردبیل هم از این امر مستثنی نیست و دارای مخاطرات انسانی گوناگونی است. لذا هدف این مقاله شناسایی مهمترین مخاطرات انسانی تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری شهر اردبیل است. روش تحقیق در مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز اسنادی و میدانی (با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه) است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و اساتید مربوطه هستند، که از 200 نفر به روش هدفمند، پرسشنامه تکمیل شده است. به منظور تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ارائه مدل، از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار smart- pls استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمامی 11 متغیر تحقیق (مخاطرات انسانی) آسیب‌پذیری شهر اردبیل را 781/0 تبیین می‌کنند. بیشترین ضریب مسیر (تاثیرگذاری) به ترتیب برای متغیرهای مخاطرات اقتصادی، بیماری‌ها و تصادفات خیابانی به دست آمده است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که تمامی مخاطرات انسانی مورد بررسی در این پژوهش (جز آتش‌سوزی) بر آسیب‌پذیری شهر اردبیل تاثیر مثبت معناداری دارند. در نتیجه این پژوهش برای مدیران و برنامه‌ریزان شهری این حقیقت را روشن می‌سازد که آنها باید برنامه‌هایی برای پیشگیری این قبیل مخاطرات داشته باشند تا زمینه برای تاب‌آوری شهر مهیا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات