نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مفهوم حس تعلق یکی از مهم‌ترین مسائل پیشِ روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند؛ اما امروزه به رغم وجود پتانسیل‌های بسیار در بیشتر بافت‌های تاریخی، کیفیت نامطلوب محیطی و کالبدی سبب ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی، کاهش حس تعلق و زوال تدریجی این بافت‌ها می‌گردد. این مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا به تبیین ارتباط بین معیارهای کیفیت محیط (محیطی و کالبدی) بر حس تعلق در پهنه‌های تاریخی شهر کرمان بپردازند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر ماهیت، توصیفی و علی تطبیقی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و در نمونه‌ای به حجم 374 نفر در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد: رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای کالبدی با حس تعلق و رابطه معکوس و معناداری بین متغیرهای محیطی و حس تعلق وجود دارد. در رابطه بین مؤلفه‌های متغیرهای کالبدی و حس تعلق می‌توان گفت در پهنه ارگ-گنجعلیخان و مظفری بیشترین تأثیر رابر حس تعلق مؤلفه بناها و فضاها و در پهنه قلعه محمود بیشترین تأثیر رابر حس تعلق مؤلفه دسترسی، داشته‌اند. در رابطه بین مؤلفه‌های متغیرهای محیطی و حس تعلق در پهنه ارگ-گنجعلیخان، مظفری و قلعه محمود آلودگی‌های صوتی بیشترین تأثیر رابر حس تعلق داشته است. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان می‌دهد که با بهبود وضعیت متغیرهای محیطی و کالبدی، وضعیت حس تعلق در پهنه‌های مورد بررسی نیز بهبود می‌یابد. بااین حال تأثیر متغیرهای محیطی بر حس تعلق بیشتر از متغیرهای کالبدی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات