نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اصلی: دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران

2 دانشیار :دکترای جغرافیای سیاسی،استاد راهنما،دانشیارگروه جغرافیا،دانشگاه آزاد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه جغرافیا، نجف‌آباد، ایران

4 دکترای جغرافیای سیاسی،استاد مشاور،استادیارگروه جغرافیا،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران.

چکیده

سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از مسائل مهمی است که امروزه دولت‌ها و حکومت‌ها برای اداره سرزمین و تقسیم سیاسی- ‌اداری کشور و در راستای دستیابی به توازن و تعادل فضایی در پی تحقق آن هستند. .سازماندهی سیاسی فضا بر اساس معیار و اصولی مشخص و اهداف از پیش تعیین شده در کشور برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود. نابرابری ناحیه‌ای و مکانی از مسائلی است که در امر سازماندهی سیاسی فضا باید مورد توجه قرار گیرد. استان گیلان درکرانه‌ی دریای خزر از دیرباز دارای اهمیت بسیار زیادی در ملاحظات سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و از استان‌هایی است که از منظر شاخص های سازماندهی سیاسی فضا مانند تراکم جمعیت، سکونتگاه‌ های شهری و روستایی مناسب و.. دارای جایگاه ویژه‌ای می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، پس از جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش تحلیل ماتریس درصدد تبیین تقسیمات سیاسی- اداری استان گیلان براساس سازماندهی سیاسی فضای کشور برآمده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است با توجه وسعت استان گیلان که برابر با 14711 کیلومتر مربع و کمتر از 1 % کل وسعت کشور را شامل می شود، درصد نسبی مولفه‌های تقسیمات سیاسی استان گیلان نشان دهنده کاهش تاثیر استان در سازمان‌دهی سیاسی فضای کشور و از سوی دیگر درصد نسبی مولفه‌های تقسیمات اداری استان گیلان نشان دهنده جایگاه ویژه استان گیلان در سازماندهی سیاسی فضای کشورمی باشد.

واژگان کلیدی : تقسیمات سیاسی اداری،سازماندهی سیاسی فضا،گیلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات