نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده جغرافیا ، انشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

در محیط‌های روستایی علاوه بر این که از نیروی کار زنان در زمینه‌های اقتصادی و کشاورزی بهره می‌گیرند، نقش تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آنها می‌تواند عاملی بسیار مهم در حل مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا که مشارکت زنان روستایی در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان فرآیندی فعال در مسیر توسعه روستایی از اهمیتی قابل توجه برخوردار است. پژوهش حاضر نیز با هدف تحلیل عوامل موثر بر تصمیم‌گیری زنان از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری آن را پذیرندگان کارآفرینی و نوآوری (پرورش و فروش نهال و گل و متعلقات مربوطه)، ساکن در 4 روستا از دهستان سولقان (کشارعلیا، کشارسفلی، سولقان، کن)، که تعداد آنها بالغ بر 82 خانوار یا به عبارتی 82 مرد پذیرنده و زنان آنها (در کل 164 نفر) می‌باشد، تشکیل می‌دهد. داده‌ها به دو صورت میدانی و کتابخانه‌ای با ابزارهایی چون پرسشنامه، مصاحبه، کتب و مقالات گوناگون، جمع‌آوری شده‌اند. و جهت تعیین پایایی و روایی ابزار مورد استفاده از روش آلفای کرونباخ (799/0) (با مطالعه 20 نمونه) و روش اعتبار محتوا و قضاوت داوران و متخصصین استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ عوامل اجتماعی- خانوادگی و شخصیتی در وهله اول بیشترین تاثیر را بر فرآیند تصمیم‌گیری زنان، و همچنین سرعت انتخاب آنان دارند و در درجه بعدی عوامل اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در این فرآیند و پذیرش نوآوری توسط آنان دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات