شناسایی و اولویت‌بندی راه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت گردشگری (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد

چکیده

این پژوهـش از منظر هدف، کاربردی می‌باشد. رویکرد انتخابی در این پژوهش استقرایی و روش تحلیل داده‌ها به صورت غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. جمع‌آوری داده‌ها، با روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد که حجم زیادی از اطلاعات با پرسشنامه به دست آمده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﮔﺮوه از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و مدیران و مسئولین ادارات مربوط با امر، تشکیل شده است که حجم نمونه با فرمول کوکران به میزان 72 نفر مشخص گردید. داده‌ها بـا اسـتفاده از بسـته نرم‌افزاری SPSS و روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی (دندوگرام) پردازش ‌شده‌اند. راه‌های شناسایی شده در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت گردشگری در شهر جهانی یزد در چهار گروه اقتصادی، قانونی/ اداری، منطقه‌ای/ محیطی و اجتماعی/ فرهنگی تقسیم‌بندی شدند. اولویت‌بندی صورت گرفته با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که اﯾﺠﺎد زمینه‌های ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮونیک) در مشارکت بخش خصوصی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه‌های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در گروه راه‌های اقتصادی با بار عاملی 934/0 و 816/0، در اولویت اول و دوم قرار گرفته‌اند. در روش دندوگرام نیز با توجه به خط روند نمودار و سلسله‌مراتب به هم پیوسته، اصلاح قوانین مؤثر بر پروژه‌های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد قوانین مستقل در هر یک از بخش‌های عمرانی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه‌های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در اولویت اول و دوم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1399