آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستای، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

چکیده

گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود عموماً بر پایه طبیعت‌گردی استوار است، لذا خواه ناخواه پیامدهای نامطلوبی را بر محیط زیست وارد می‌کند. از این رو آسیب‌شناسی زیست محیطی فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی این شهرستان، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد که به منظور دستیابی به آن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. برای انجام مطالعات میدانی از بین 193 روستای دارای سکنه، 15 روستا به عنوان نمونه‌های مورد مطالعه با شیوه هدفمند و قضاوتی انتخاب شد. جامعه آماری شامل ساکنان محلی و مدیران و کارشناسان اداری شهرستان لنگرود بود. حجم نمونه‌ با استفاده از روش کوکران، 355 نمونه برآورد شد. متغیرهای بررسی آسیب های زیست محیطی گردشگری شامل: "1) رهاسازی زباله‌های تولیدی در محیط و آلودگی محیط زیست (آلودگی آب‌های سطحی ـ زیرزمینی و آلودگی خاک)، 2) تهدید گونه‌های کمیاب و آسیب‌پذیر حیات وحش و پوشش گیاهی، 3) کاهش محدوده زیست و رشد حیات وحش و نباتات، 4) تغییر کیفی فضاهای سبز در صورت توسعه امکانات گردشگری، 5) از بین رفتن مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی روستا، 6) رشد بیش از حد فصل جمعیت به واسطه گردشگری انبوه، 7) از بین رفتن مناظر طبیعی و انسانی به علت ساخت‌وسازهای نامناسب و نامأنوس با اقلیم روستا، 8) تبدیل زمین‌هایی با عملکردهای زیست‌محیطی با ارزش مانند سواحل و تالاب‌ به کاربری گردشگری، 9) تغییر کاربری زمین‌های بکر به فضاهای اقامتی، پذیرایی و تفریحی" بودند. نتایج نشان می‌دهد که رونق فعالیت‌های گردشگری روستایی سبب افزایش آلودگی منابع اکولوژیک و همچنین کاهش جذابیت‌ چشم‌اندازها در نواحی روستایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1397