تبیین نقش اجتماعی -فرهنگی گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای انسانی، ,واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی به روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی که از طریق تکمیل پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و همچنین با استفاده از داده های عینی و ذهنی منتج از پرسش نامه های تکمیل شده از سرپرستان خانوار و شورای اسلامی روستاهای نمونه انجام شده است. هدف پژوهش تبیین نقش اجتماعی-فرهنگی گردشگری در توسعه روستاهای جنوب غربی گیلان می باشد. سوال تحقیق گردشگری در بُعد اجتماعی-فرهنگی چگونه زمینة توسعه روستایی را فراهم کرده است؟ فرضیه ها تحقیق عبارتند از:1- بین گردشگری و تحولات اجتماعی در ناحیه مورد مطالعه رابطه وجود دارد. 2-بین گردشگری و تحولات فرهنگی در ناحیه مورد مطالعه رابطه وجود دارد. جامعه آماری آن کل خانوارهای ساکن در مناطق روستایی، که از آن میان 378 نفر از سرپرستان خانوار روستایی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و سوالات تحقیق از طریق نرم افزار آماری SPSS , EXCEL مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این پژوهش گردشگری به عنوان متغیر مستقل و توسعه روستایی، متغیر وابسته تعریف و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، که بین گردشگری و تحولات فرهنگی و افزایش تعاملات اجتماعی در محدوده مورد مطالعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. توسعه خدمات بهداشتی و جلوگیری از روند مهاجرت روستایی به ترتیب با همبستگی 96/0 و 95/0 بیشترین و کمترین اثرات اجتماعی –فرهنگی گردشگری مربوط به ارتقاء سطح زندگی با ضریب 88/0 بوده که در توسعه روستایی نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1399