نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 گروه شهرسازی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، ایران

4 .دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از سیاست‌های نوین در توسعه شهری به‌طور عام و در بازآفرینی بافت‌های فرسوده و نابسامان شهری به‌طور خاص، بکارگیری اقدامات پروژه‌های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت‌ها با بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از ظرفیت‌های محلی است. این رویکرد توانایی باز زنده‌سازی اجزای موجود در مراکز شهری بدون نیاز به مداخلات و سرمایه گذاری‌های وسیع دارد. محرک توسعه شهری نه تنها باعث ارتقاء شرایط کالبدی می‌شود، بلکه تحولات اقتصادی، اجتماعی و محیطی را نیز در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری در بافت‌ با ارزش میراثی منطقه 12 شهر تهران می‌باشد که در چهار بعد کالبدی- فضایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق با روش توصیفی – تحلیل بوده و جامعه آماری پژوهش ساکنین منطقه 12 می‌باشند. دادهها از طریق جمع آوری 150 عدد پرسشنامه و وارد کردن داده ها به نرم افزار SPSS22 و آزمونt تک نمونه ای، تحلیل و واریانس استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که پروژه‌های محرک توسعه با کیفیت محیط پیرامونی ارتباط معناداری دارد و در ابعاد اقتصادی تاثیر مثبتی داشته است، اما در سایر ابعاد به ویژه اجتماعی و کالبدی موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1399