مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (JSHSP) - کاربران