دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، تابستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه همدید رشت

صفحه 1-11

محمد رضا افشاری آزاد؛ فائزه شعبان زاده


3. پایش و پهنه بندی خشکسالی در گیلان

صفحه 27-46

مرضیه تاتینا؛ محمود روشنی؛ آتوسا بیگدلی


4. روند بارش برف در جلگه مرکزی گیلان و پیامدهای ناشی از آن

صفحه 47-60

پرویز رضائی؛ غلامرضا جانبازی قبادی؛ علیرضا جعفرزاده