دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، تابستان 1387 

مقاله پژوهشی

7. سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان

صفحه 110-124

مسعود معیری؛ مژگان انتظاری