مقاله پژوهشی
1. بررسی عناصر اقلیمی بر روی تصادفات جاده ای محور رشت – بندر انزلی

محمد رضا افشاری آزاد

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 9-26

چکیده
  یکی از مهمترین عوامل تصادفات جاده ای، وجود شرایط  آب و هوایی نا مساعد در هنگام رانندگی است. عناصری مانند درجه حرارت، بارش برف و باران، رطوبت نسبی، مه، کولاک، یخبندان و ... از عوامل تاثیر گذار در رانندگی و از عوامل مهم تصادفات جاده ای محسوب می شوند. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی عناصر اقلیمی در سالهای اخیر، به علل تصادفات جاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پهنه‌بندی شدت خشکسالی با استفاده از نمایه‌های درصد از نرمال (PN) و دهک‌ها (DC) در استان خراسان رضوی

سید محمد عسکریزاده؛ ابوالفضل بهنیافر؛ فاطمه زابل عباسی؛ شراره ملبوسی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 27-44

چکیده
  زندگی بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و فرایندهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل زلزله، آتشفشان و غیره بوده ولی بخشی از حوادث ناشی از فرایندهای اقلیمی می‌باشد که شدت و فراوانی این پدیده‌ها تا حدود زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد از جمله این حوادث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

علی محمدی ترکاشوند؛ علیرضا اسلامی؛ وحید شادپرور

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 45-60

چکیده
  امکان استفاده از نقشه فرسایش­پذیری سنگ­ها (حساسیت سنگ­ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه­های رقومی واقعیت زمینی فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش­پذیری سنگ­ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. پهنه بندی فرسایش در استان گلستان با مدل PM در محیطGIS

بهروز دهزاد؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی اصل؛ خدیجه مشگین

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 61-72

چکیده
  در این مقاله جهت پهنه بندی خطر فرسایش از مدل EPM استفاده شد. در این مدل چهار عامل ضریب فرسایش حوضه آبخیز(Ψ)،‌ ضریب استفاده از زمین(Xa)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش(Y) و شیب متوسط حوضه (I) در برآورد میزان رسوب و پهنه بندى فرسایش موثر هستند. از آنجایی که عوامل مختلف، تأثیر و درجه اهمیت متفاوتی در فرسایش دارند هر یک از پارامترها با توجه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مدل های برآورد رگبار وتعیین منحنی های IDF در غرب گیلان (مطالعه موردی: ایستگاه های رشت،خرجگیل و استور)

محمود روشنی؛ علی عبدالهی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 73-86

چکیده
  در این تحقیق با توجه به اهمیت مسئله رگبارها در دفع آبهای سطحی شهرها وموارد دیگر سعی گردید ابتدا آمار رگبارهای رخ داده در سه ایستگاه رشت،خرجگیل و استور به مدت 15 سال از آرشیو سازمان منابع آب استان استخراج گردید، سپس محاسبات آماری بر روی داده های رگباری انجام،در نهایت با استفاده از نرم افزارsmada ، داده ها با توزیع های مختلف برازش و معادلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران

حیدر لطفی؛ ناصر سلطانی؛ ناصر اقبالی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 87-110

چکیده
  نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می­توان در تمامی کشورها از توسعه­یافته تا کمتر توسعه­یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثرات تغییرات بارندگی بر روی جریانات آبهای سطحی و دائمی استان تهران (مطالعه موردی رودخانه جاجرود)

علیرضا شکیبا؛ بتول باهک؛ زری منوریان

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 111-134

چکیده
  یکی از اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی، بررسی میزان تاثیر تغییرات بارندگی بر مقادیر رواناب های سطحی در یک منطقه مطالعاتی می باشد. بر این اساس در این تحقیق جهت مطالعه تاثیر این دو پارامتر، حوضه آبخیز جاجرود انتخاب گردید. ابتدا داده های مربوط به باران و رواناب از طریق روشهای آماری متداول مورد آزمون همگنی قرار گرفته، سپس دوره آماری مشترک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. الگوریتم خبره برای تفکیک اراضی گندم دیم و آبی از سایر محصولات بدون استفاده از باند مادون قرمز انعکاسی

علی‌اکبر متکان؛ داود عاشورلو؛ علی غلامپور

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 135-158

چکیده
  درتحقیق حاضر به بررسی استخراج اراضی زیر کشت گندم و تفکیک نوع آبی و دیم آن در شهرستان همدان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید گندم ایران پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده این تحقیق شامل تصاویر دو زمانه ماهواره Spot5 می‌باشد که با استفاده از تقویم زراعی محصولات مختلف کشاورزی، در سال 2005 انتخاب شده اند. ضمنا داده‌های زمینی بر مبنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی و تحلیل آثار ژئومورفولوژی گسل تُرُود

مسعود معیری؛ سید حجت موسوی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 159-176

چکیده
  در اثر فشار نیروهای داخلی یک سری شکستگی هایی در طبقات پوستة زمین ایجاد می شود. اگر این طبقات شکسته شده حرکت کرده و به طور جانبی و یا قائم نسبت به یکدیگر جابجا شوند گسلها را به وجود می آورند. گسل های متعددی در ایران وجود داشته و دارند که از نشانه های تکتونیک فعّال منطقه محسوب می شوند. یکی از مهمترین مناطق گسلی ایران، منطقة ایران مرکزی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تبیین آلودگی آب های زیر زمینی ناشی از استقرار نامناسب صنایع با استفاده از GIS و RS « مطالعه موردی استان زنجان »

اسماعیل نصیری

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، صفحه 177-197

چکیده
  امروزه مسائل زیست محیطی شهرک های صنعتی یکی از مهم ترین موضوعات در نواحی مختلف کشور است. زیرا استقرار نامناسب آن ها موجب آلودگی منابع آب های زیرزمینی می شود. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیبی وضعیت شهرک های صنعتی موجود در سطح استان زنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این رابطه ابتدا با ...  بیشتر