دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1385 
6. تحلیل کنش های فضای طبیعی ایران در جغرافیای سیاسی آن

صفحه 29-44

علی بلادپس؛ غلامحسین بی باک؛ قربانعلی ذکی