مقاله پژوهشی
1. جغرافیا و کارکردگرایی با تاکید بر جغرافیای روستایی

تیمور آمار

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 5-121

چکیده
  بررسی کارکردی یکی از ابعاد سه گانه مطالعه یک پدیده (علاوه بر ساختار و تاریخ ) به شمار می رود. نگرش به یک پدیده از زاویه کارکردی و تعمق در آنها بر این مضمون باعثپیدایش مکتب کارکردگرایی در مباحث علمی شد. زمینه پیدایش این مکتب در علوم اجتماعی مغرب زمین به وجود آمد و سپس این تفکر در علوم دیگر ب هویژه در جغرافیا تعمیمیافت. این مقاله می کوشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل

خدارحم بزی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 23-36

چکیده
  حضور حداقل 10 هزار نفر از مهاجرین افغان (سال 1382 ) به مدت بیش از یک ربع قرن در شهر زابل، ما را بر آن داشت تا با توجه به اهمیت موضوع (بعد زمانی، جمعیتی و آثار و تبعات فعلی و آتی ) به تحقیق آن پرداخته تا از این راه، بسیاری از مسایل و مشکلات مبتلا به شهر زابل را که ناشی از این پدید ه ی سیاسی اجتماعی بوده، مورد شناسایی قرار داده و جهت حل آن ها راهکارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تحلیل منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کش فرود غربی (گلستان)

علیرضا بنی واهب؛ عباس مهرافروز

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 37-50

چکیده
  در این تحقیق روابط و مد ل هایی به منظور برآورد دب ی های حداکثر لحظه ای با دوره برگشت های مختلف در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری در حوضه رودخانه گلستان ارائه گردیده است . به همین منظور، پس از بررسی ایستگاه های هیدرومتری موجود، 3 ایستگاه مایان  حصار، ذهبار  حصار و جاغرق  گلستان که دارای شرایط لازم برای شرکت در تحلیل منطقه ای بودند ...  بیشتر

5. بحران آب در استان گیلان و راهکارهای مقابله با آن

پرویز رضایی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 67-75

چکیده
  کشورایرانباتوجهبهگستردگیجغرافیایی،دارایشرایطمحیطیواقلیمیمتنوعیاست. چنانکهدرصدعمدهایازسطحکشورتحتتاثیرپرفشارجنبحاره (STHP)در مرکزوجنوبدارایآبوهوایخشکونیمهخشکاست . سواحلجنوبیخزرواستان گیلاندرشمالکشوردارایشرایطاقلیمیکاملاًمتفاوتیباسایرنقاطکشوراستومیزان بارشسالانهدربرخینقاطآنبه 8 برابرمیانگینکلکشورمیرسد. ایناستانبا ...  بیشتر

6. بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی مراکز آموزشی منطقه تهران با استفاده از GIS

رحیم سرور؛ مهدی نادری فر

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 77-86

چکیده
  نحوه ارائه و توزیع خدمات عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه به صورت ناقص و نامطلوب می باشد که چرایی این مسئله را م ی بایست در عوامل متعددی مانند عدم توزیع مناسب کاربری ها، عدم توجه به آستانه های جمعیتی، تراکم بالای جمعیت و تقاضای روز افزون استفاده از خدمات، عدم امکان تهیه زمین مناسب و ... جستجو نمود که در این میان کاربری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. جایگاه و نقش سیستم های پی شبینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

حسین محمدی؛ مهران مقصودی؛ غلامرضا روشن

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 87-101

چکیده
  خسارات و ضایعات اقتصادی ناشی از سیلا ب ها، به سرعت با توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت، تجمع انباشت سرمایه ها و کاربری نادرست اراضی در دشت های سیلابی رودخانه های بزرگ در حال افزایش است.امروزه با توجه به اثرات مخرب سیلا ب ها بر جوامع بشری، در حالی روش های ساختاری حفاظت در مقابل سیلاب، مانند سیل بندها و دیگر روش های مدیریت و کنترل سیلاب می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در شهرستان اردبیل

اصغر نظریان؛ سیدرحیم مشیری؛ فرشاد آقاجانی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، صفحه 103-117

چکیده
  جهانگردی یکی از مهم ترین صنایع امروزی است که بسیار سودآور و توسعه بخش است. گردشگری وجهانگردی بر توسعه هر سه بخش اقتصاد یعنی صنعت،کشاورزی وخدمات اثر مستقیم دارد . همچنین در رشد و توسعه متعادل درآمدها، ایجاد محیط زیست سالم، توسعه معنوی و پایدار بسیار موثر است . در قرن اخیر، جهانگردی به صورت یک صنعت، اهمیت اقتصادی و اجتماعی گسترده ای یافته، ...  بیشتر