دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تابستان 1398 
7. بررسی میزان تطابق اصول واسازی با معماری بومی روستایی گیلان

صفحه 377-393

سید مهدی امیرکیایی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ محمد مهدی رییس سمیعی


10. بررسی و تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون)

صفحه 427-440

محمدرضا سلیمی سبحان؛ عیسی ابراهیم زاده؛ کامران منصوری