دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 51، تابستان 1399 
6. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

صفحه 431-448

مهرداد دیوسالار؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور


7. برنامه‌ریزی راهبردی شهر پیرانشهر

صفحه 449-466

لیلی ابراهیمی؛ محمدرحیم رهنما؛ عزت اله مافی


15. پهنه‌بندی سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

صفحه 581-594

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ حمید جلالیان


16. تدوین مدل توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین در روستاهای استان ایلام

صفحه 595-612

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پوراشرف؛ کرم خلیلی


18. سازوکار سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب

صفحه 629-648

رضا منافی آذر؛ حسن افراخته؛ عبدالحمید نظری


19. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر

صفحه 649-662

اسفندیار مهری تالارپشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ آتوسا بیگدلی