دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 53، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نظری و تجربی شاخص‌‌های عدالت در سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمد احمدی


7. تبیین اقلیم گردشگری شرق استان گیلان و طبقه بندی مکانی آن به روش آماری چند متغیره

ناصر خوشدل؛ پرویز رضائی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


8. الگوسازی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان ماسال

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری