دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 40، پاییز 1396 
5. سنجش سطح برخورداری شهرستان‌های استان مرکزی به لحاظ زیرساخت‌های گردشگری

صفحه 553-567

شهاب الدین عیسی لو؛ علی خاکساری رفسنجانی؛ مجید سعیدی راد


9. تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستائیان (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر)

صفحه 619-639

جمشید عینالی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ معصومه نظری شیخی؛ اکبر دهبانژاد؛ احمد رومیانی


10. تحلیل رابطه فرسودگی کالبدی و جرم در کلانشهرها ( نمونه موردی: منطقة 12 شهرتهران)

صفحه 641-658

هابیل حیدرخانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مسلم رستمی؛ فریاد پرهیز


12. مدل‌یابی ساختاری - تفسیری عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا (نمونه موردی: شهر رشت)

صفحه 681-698

مریم جعفری مهر آبادی؛ مجید اکبری؛ فرزانه عطایی؛ فرزانه رازقی چمازکتی