دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1397 

مقاله پژوهشی

1. نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زیست پذیری روستاها (مطالعه موردی: دهستان مهروئیه)

صفحه 543-556

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ حبیب لطفی مهروئیه؛ مهدی پورطاهری؛ رضا طالبی فرد