مقاله پژوهشی
1. نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زیست پذیری روستاها (مورد مطالعاتی: دهستان مهروئیه)

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ حبیب لطفی مهروئیه؛ مهدی پورطاهری؛ رضا طالبی فرد

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 543-556

چکیده
  زیست پذیری به مجموعه‌ای از شرایط موردنیاز جهت زندگی مناسب افراد در یک محدوده معین اطلاق می‌شود که موجبات آسایش، رفاه و رضایت ساکنانش را برای مدت‌زمان طولانی فراهم می‌سازد. یکی از بسترها و زمینه‌ها در حوزه زیست پذیری، مسکن می‌باشد؛ مسکنی که باید مکانی سالم را برای یک شیوه زندگی هدفمند و مولد افراد به وجود بیاورد. در این میان مساکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارتقاء هویت‌شهری از طریق تغییر در منظرشهری با رویکرد افزایش تعاملات‌اجتماعی مطالعه موردی: گذر امام‌زاده زنجیری شیراز

علیرضا عبداله زاده فرد؛ میترا قاسمی؛ علی شکور

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 559-575

چکیده
  امروزه مبحث هویت و حیات‌اجتماعی از مسائل مهم زندگی‌شهری است. عوامل و عناصر مختلفی می‌توانند در زمینه هویت و مسائل اجتماعی شهروندان اثرگذار باشد که یکی از مهم‌ترین آن‏ها منظرشهری است. در واقع دو مقوله منظر‌شهری و هویت دارای تعاملات متقابلی هستند. هر دو مقوله منظر و هویت‌شهری به نوبه‌ای در دهه‌های گذشته در برنامه‌ها و اقدام‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تحلیل ابعاد عینی و ذهنی سطح رضایتمندی از شهرک های سکونتگاهی مطالعه موردی: (شهرک علی‌اکبر از توابع شهرستان هامون سیستان)

عبدالمجید رضایی کهخا؛ محمودرضا میرلطفی؛ حمید حیدری مکرر؛ مریم نوری

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 577-593

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان، می‌تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محدوده‌های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان‌ها مؤثر واقع گردد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل ابعاد عینی و ذهنی مرتبط با رضایتمندی از شهرک‌های سکونتگاهی در شهرک علی‌اکبر از توابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل الزامات تحقق راهبردهای توسعه روستایی ایران با تاکید بر راهبرد صنعتی شدن کشاورزی

علی اکبر تقیلو؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی توتاخانه

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 595-612

چکیده
  الزامات راهبرد کشاورزی صنعتی در چهارچوب ساختار اقتصادی کشور، تعاملات فضایی نظام سکونتگاهی، کارکرد بازار و ساخت اقتصادکشاورزی روستاها قابل بررسی است. در این راستا، هدف این تحقیق شناخت الزامات تاثیرگذار در تحقق کشاورزی صنعتی در روستاها است. نوع تحقق کاربردی بوده، روش بررسی آن توصیفی ‌ـ‌ تحلیلی و علی است. جامعه آماری این پژوهش را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی میزان موفقیت در دستیابی به شهرهای خلاق و نوآور(نمونه موردی: شهر فردوس)

رستم صابری فر؛ صالحه نیت مقدم

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 613-627

چکیده
  نقش خلاقیت در ایجاد نوآوری و پیشرفت اقتصادی، بسیار اساسی قلمداد می شود و شهرها اصلی ترین مکان تولید ایده ها، محصولات و فرایندهای جدید، محسوب می گردند. به این منظور، این مطالعه با هدف تعیین میزان موفقیت در دستیابی به شهرهای خلاق، در شهر فردوس در استان خراسان جنوبی به انجام رسیده است تا جایگاه این شهر را از نظر خلاقیت شهری و تفاوت بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل اثر عوامل طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاههای شهری و روستایی شهرستان خنج با استفاده از GIS

محمد ابراهیم عفیفی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 629-646

چکیده
  مدیریت و برنامه‌ریزی ساختار فضایی مناطق در پراکنش بهینه جمعیت انسانی بدون توجه به ویژگی‌های طبیعی، بالاخص عامل ژئومرفولوژی امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین ترسیم چشم‌اندازها و توسعه آتی بدون لحاظ نمودن پتانسیل‌ها و نقاط ضعف جغرافیایی مناطق دارای اثرات مطلوبی نمی‌باشد. شهرستان خنج با تعداد 89 سکونتگاه شهری و روستایی در قسمت جنوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی(مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان)‏

خالد کریمی؛ لقمان رشیدپور؛ سلیمان رسولی آذر

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 647-661

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچه‌سازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شده‌است. جامعه آماری تحقیق بهره‌برداران شهرستان بوکان بودند. از بین آنها 200 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به نسبت متناسب انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی و پایایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. سنجش میزان تاب آوری شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر بابل)

پری شکری فیروزجاه

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 663-678

چکیده
  در حال حاضر به دنبال رشد شهرنشینی و افزایش سوانح طبیعی، بررسی و سنجش تاب آوری سیستم های انسانی و طبیعی در دستیابی به توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف از این پژوهش سنجش میزان تاب آوری شهر بابل جهت کاهش خطرپذیری در برابر مخاطرات طبیعی می باشد. روش مورد استفاده در تحقیق توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. ارزیابی پایداری اجتماعی ذهنی در میان شهروندان در سکونتگاه غیررسمی حصار‌ امام‌ شهر همدان

احد مؤمن پورعلی‌آباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 679-696

چکیده
  نواحی شهری به عنوان مراکز اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوَر با چالش‌های مهمی در زمینه‌های تخریب محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن، ترافیک و حاشیه‌نشینی روبرو هستند. بیشتر این کلان‌شهرها شاهد پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که معلول فقر و زاییده‌ی تحولات اقتصادی-اجتماعی هر کشور می‌باشد. با نگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. نقش مساجد روستایی در ساماندهی مشارکت سیاسی در انتخابات در راستای ارائه مدلی برای مشارکت حداکثری و مهندسی جغرافیای انتخابات در سکونتگاه‌های روستایی بخش شاهیوند لرستان

حیدر لطفی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 697-714

چکیده
  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های برنامه‌ریزی برای سکونتگاه‌های روستایی ساماندهی مشارکت سیاسی روستانشینان در انتخابات است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است. بی‌شک جغرافیای انتخابات در سکونتگاه‌های روستایی دارای ویژگی‌های خاص خود است. سؤال اصلی مقاله این است که مساجد روستایی در ساماندهی مشارکت حداکثری و مهندسی جغرافیای انتخابات در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی مورد دهستان های شهرستان سنندج

رحمت بهرامی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 715-728

چکیده
  موضوع سرمایه های اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می گردد. سرمایه اجتماعی؛ به عنوان شالوده و زیربنای توسعه درون زا در روستا بر شبکه‌ی روابط اجتماعی؛مشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی تاکید دارد. تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی؛ به دنبال پاسخ این سوال است که بین سرمایه های اجتماعی و توسعه یافتگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. واکاوی تسهیل کننده‌های مشارکت روستاییان در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های چورزق و درام شهرستان طارم)

ناصر شفیعی ثابت؛ مسعود انبارلو؛ علی یوسفی طالقانی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 729-744

چکیده
  بر اساس دیدگاه صاحب نظران توسعه بی‌توجهی به توانمندسازی و مشارکت روستاییان چالش‌های فراوانی در فراگرد توسعه روستایی ایجاد می‌کند. با این وجود، به دلایل مختلفی در بسیاری از کشورها، جایگاه مشارکت روستاییان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مطالعه حاضر بر آن است که جایگاه تسهیل‌کننده‌های توانمندسازی و مشارکت روستاییان را در فرآیند توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. ارزیابی مؤلفه‌های نظریه (CPTED) در پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت(ابریشم، پردیسان و کاکتوس))

امیررضا کریمی آذری؛ سید فرگل حسینی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 745-760

چکیده
  نیاز به امنیت همواره از بنیادی‌ترین نیازهای بشر و مسئله وقوع جرم از مهم ترین مسائل جامعه بشری به شمار آمده است. پیشگیری و کاهش جرم از مواردی است که ماهیت میان رشته ای دارد و مستلزم توجه تؤام معماران و شهرسازان و متخصصین علوم انسانی است. این مقاله ارزیابی مؤلفه‌های کالبدی نظریه (CPTED) به منظور ارتقاء امنیت و پیشگیری از جرم را در مجتمع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. ارزیابی و تحلیل کاربـری اراضی شهـری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: محله های آشان و سرچاوه شهر سردشت)

شیرکو احمدی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 761-780

چکیده
  ارزیابی کاربری اراضی شهری،منعکس کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف مورد نیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری است.اطلاعات شهری متشکل از دو نوع داده شامل نمایشهای مکانی و داده های توصیفی املاک میباشد.اطلاعات مکانی به طور کلی و اطلاعات مربوط به ممیزی عواید و ثبت اراضی و املاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. مکان یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از ANP و GIS

مهرشاد طولابی نژاد؛ ابولفضل حسینجانی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 781-804

چکیده
  از جمله راهبردهای توسعه سکونتگاه‌های روستایی صنعتی کردن آنها در قالب ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی در این مناطق اسـت. وجود این صنایع از راهکارهای توسعه اقتصادی نواحی روستایی است. انتخاب مکان بهینه و توسعه آن با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت‌های موجود در روستاهای شهرستان پلدختر، می‌تواند نقش موثری در توسعه روستایی در ...  بیشتر