مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (JSHSP) - اهداف و چشم انداز