اهداف و چشم انداز

 

گسترش و ارتقاء پژوهش در سطح کشور
کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققین جغرافیا در قلمرو سکونتگاه های انسانی اعم از شهری، روستایی و عشایری
انتشار نتایج پژوهش های علمی در زمینه مطالعات و برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی