فرایند پذیرش مقالات

رعایت شیوه نگارش مقاله بر اساس فرمت مجله شامل: عنوان مقاله، نام نویسنده  یا نویسندگاه با شماره تلفن و  آدرس ایمل دانشگاهی، چکیده، مقدمه مروری بر ادبیات تحقیق، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، منابع

عضویت در سایت مجله و اخذ کد کاربری و رمز ورود

بارگذاری مقاله در سایت مجله

ارسال مقاله و ثبت مقاله در سایت مجله 

انتخاب داوران مقاله  بر اساس موضوع

ارسال مقاله برای 3 داور مجرب و متخصص در موضوع مقاله

اعلام نظر داوران برای نویسنده  اصلی مقاله