اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اصل امانت داری در تدوین مقاله های ارسالی به ویژه در زمینه منابع مورد استفاده در آنها

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید