تحلیل پتانسیل‌ها و توانمندی‌های گردشگری از دیدگاه ساکنین روستایی منطقه باغبهادران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه صنعت عظیم توریسم بویژه توریسم داخلی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقاء ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه بازی می‌کند. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر توریسم در نواحی روستایی با تأکید بر جغرافیای رفتاری روستاییان و ارایه استراتژی ­هایی در جهت توسعه این نواحی و نهایتاً رسیدن به الگوی بهینه توسعه است. برای رسیدن به این منظور از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است که پس از مطالعات و بررسی منابع علمی با انجام پرسش­نامه در بین روستاییان توسعه روستایی از منظر روستاییان استنتاج و تجزیه و تحلیل گردیده و نهایتاً منجر به تدوین استراتژی­ هایی در جهت توسعه گردیده است. بنابراین گردشگری و توریسم روستایی نقش مؤثری در توسعه پایدار روستایی داشته و رفتار روستاییان نیز در جذب گردشگر مؤثر بوده و نهایتاً وجود ظرفیت­ های متعدد طبیعی می‌تواند در جذب گردشگران روستایی نقش مؤثر را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


1. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا  و قادری، اسماعیل، 1382، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، فصل­نامه مدرس، دوره ششم، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 2.
2. پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی، محمدحسین، 1381، نظریه‌های توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.
3. رضوانی، علی اصغر، 1374 ، جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
4. شریف­زاده، ابوالقاسم و مراد نژاد، همایون، 1381، توسعه پایدار  توریسم روستایی، ماهنامه اجتماعی اقتصادی جهاد شماره 250.
5. خیاطی، مهدی، 1382، توریسم روستایی و تأثیر آن بر جوامع روستایی تایلند، ماهنامه اقتصادی اجتماعی جهاد، شماره 257.
6. فتحی باغبهادرانی، مسعود، 1372، اوضاع جغرافیایی و طبیعی منطقه باغبهادران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد اصفهان.
7. مهدوی، داود 1382، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس: استاد راهنما: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری.
8. Wilson, S., Pesenmaier, R., Daniel; Pesenmaier, Julie and Van, Es.C. John., 2001, Factor for success in rural tourism development, Journal of Travel Research, Vol. 40.
9. Sharpley, R., 2002, Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus, Tourism management 23.
10. World Tourism Organization., 2008, Tourism 2020 vision, WTO Publications Unit, World Tourism, Organization, Madrid, Spain.
11. Thomas, R., Pigozzi, B., and Sambrook, R., 2005, Tourist Carrying Capacity Measures: Crowding Syndrome in the Caribean, The Professional Geographer, Vol, 57, No, 1.
12. Isabel Pilar Albaladejo Pina, Mara Teresa Draz Delfa, 2005, rural tourism demand by type of accommodation, Tourism Management, Vol 35, No 26.
13. World Tourist Organization, 1999, Tourism highlights 1999, WTO Publications Unit, World Tourism Organization, Madrid, Spain.