تحلیل فعالیت‌های گذران اوقات فراغت دانشجویان در استان‌های گیلان و مازندران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 استادیار گروه الهیات معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان ، ایران

چکیده

وجود نیروهای پر توان جهانی برای تغییرات، توجه برنامه‌ریزان کشورهای مختلف را معطوف به غنی‌سازی مفاهیم برای اثربخشی برنامه‌ها نموده است. فراغت یکی از مفاهیم اساسی در این زمینه است. در این مقاله بر اساس روش توصیفی و استراتژی قیاسی و با نمونه گیری تصادفی از دانشجویان گیلان و مازندران به بررسی انواع و گونه‌های فعالیت‌های فراغتی و رابطه آن با میزان تمایل دانشجویان پرداخته شده است. سپس با بحث و تطبیق  کارکردهای اوقات فراغت با تأکید بر جنبه‌های رفتاری و جایگاه آن در کشورهای جهان،  بر چالش‌های فعالیت‌های فراغتی در سطح فردی و جمعی در دوران کنونی اشاره گردید و سرانجام بر اساس یافته‌های حاصل از تحقیق و انطباق آن با مبانی نظری موجود،  نتیجه گیری شد که طراحی واجرای برنامه‌های جامع به وسیله دولت و نقش نهادها و سازمان‌های فرهنگی در نیل به اهداف فعالیت‌های فراغتی مهم است

کلیدواژه‌ها


1. اقتصاد ایران، 1390، سال سیزدهم، شماره 146.
2. تأمینی، حسن، 1379، بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران.
3. تورکیلدسن، جورج، 1382، اوقات فراغت و نیازهای مردم، ترجمه عباس اردکانیان و عباس حسنی، انتشارات نوربخش، تهران.
4. جلالی‌فراهانی، مجید، 1387، مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. جوادی‌نجار زهرا، 1353، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارگران کارخانجات غرب تهران، طرح پژوهشی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
6. دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، 1384، سیمای جهانی گذران اوقات فراغت جوانان، طرح پژوهشی.
7. ذوالاکتاف، وحید، 1380، فراغت فرصتی برای بازآفرینی، اصفهان، جهاد دانشگاهی.
8. سازمان ملی جوانان، 1381، بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، تهران، موسسه فرهنگی اهل قلم.
9. شیخ سعادت و دیگران، 1376، چگونگی پرداختن به فعالیت‌های اوقات فراغت بین نوجوانان و جوانان کشور، تهران، دبیرخانه شورای عالی جوانان.
10. فرج‌اللهی، نصرا...، 1373)، بررسی جایگاه تربیت بدنی در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
11. معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، 1385،  آشنایی با دستاوردهای پژوهشی سازمان ملی جوانان 1385-1371، سازمان ملی جوانان.
12. محمودی اشکوری حسین، 1369، بررسی وسایل ارتباط جمعی و گذراندن اوقات فراغت، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
13. Dumazdier J., 1972, Leisure Encyclopedia, New York and London, Collier.
14. Featherstone M., 1991, Local and Global cultures, Vrijetijden samonleving, No 3-4
15. Javie, G., Maguire J., 1994, sport Leisure social Thoghtcl, Routledge.
16. Kelly, John., 1990, Leisure, New Jersey, university of lions.
17. Moran Robert T., Harris Philip R., Moran MA Sarah V., 2010, Managing cultural Differences, Butterworth-Heinemann.
18. Munson Wayne W., Savickas Markel., 1998, Relation between Leisure and career Development of college students, Journal of Vocational Behavior, oct.
19. Parker, S., 1973, The Future of work and Leisure, London, Praeger Publishers.
20. Rojek, Ch., 2000, Leisure and culture, Palgrave Macmillan.
21. Tillman Albert A., 1973, The Program Book for Recreation Professional, Palo Alto, National Press Book.