بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در وقوع جرایم مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری­ ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری­ های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این ­رفتارها را از یکدیگر  متمایز می­ سازد. منطقه 2 شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهرداری تهران دارای مسائل و مشکلاتی چون مهاجرپذیر بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و عدم انسجام اجتماعی، نواحی با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه، اوین، طرشت، فرحزاد و مناطق حاشیه ­نشین اسلام ­آباد، اسلام­ آباد جنوبی و جاویدآباد شرقی می­ باشد. طبق بررسی­های انجام گرفته جرایم مرتبط بامواد مخدر از مهمترین جرایم ارتکابی در منطقه 2 شهرداری تهران می­باشد که بیشترین آمار را در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران دارا می ­باشد. از این­ رو هدف این پژوهش تحلیل شرایط فضایی- کالبدی مؤثر بر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. بررسی کاربری­های موجود منطقه 2 شهرداری تهران به ترتیب کاربری­ های مسکونی، فضای سبز،سایر، تجاری و اداری، خدمات شهری، حمل و نقل و انبارداری بیشترین درصد وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدررا داشته ­اند. و از طرفی دیگر به ترتیب کاربری­ های مسکونی، فضای سبز، خدمات شهری و سایر دارای بیشترین درصد مساحت در میان کاربری­ های منطقه 2 شهرداری تهران می ­باشند. از این رو می­توان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری می­ تواند درایجاد زمینه­ ها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر باشد و از طرفی برخی خصیصه ­های مکانی دیگر مانع و عامل بازدارنده بزهکاری باشد.بنابراین با در نظرگرفتن سهم بالای بزهکاری در مجاورت کاربری مسکونی و فضای سبز و تأثیر این کاربری­ها در افزایش میزان جرایم مورد بررسی، فرضیه این پژوهش مبتنی بر تأثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در توزیع جغرافیای نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 2 شهرداری تهران تأیید می ­گردد.

کلیدواژه‌ها


1. آقاسی­زاده، فتح الله، 1375، نگرش جوانان روستایی نسبت به کشاورزی و سنجش گرایش­های شغلی آنان در منطقه بالاتجن قائم شهر و تبیین رسالت آموزشی ترویج، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
2. الوانی، سید مهدی، 1367، مدیریت عمومی، چاپ اول، انتشارات نی، تهران.
3. الوانی، سید مهدی،1370، پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیاز کارکنان، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
4. پاسبان، فاطمه، 1385، عوامل اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران، فصل­نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14، شماره 53، ص154.
5. حسینی­زاده، عبدالرضا، 1379، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی علی اصغر فانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
6. رضوی، سید محمد، 1383، چالش­های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایران، مجله جهاد، شماره دی- بهمن، ص51-46، تهران.
7. زارع، حسین، 1380، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مروجان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، پایان نامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی به راهنمایی غلامرضا پزشکی راد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
8. سلامی، حبیب الله و انصاری، وحیده، 1388، نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد: روش تحلیل مسیر ساختاری، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره2-40، شماره3، ص1.
9. شایان، حمید، تقی لو، علی اکبر و خسرو بیگی، رضا، 1389، ارزیابی میزان رضایت روستاییان از محیط سکونتگاهی؛ مطالعه موردی شهرستان کمیجان، فصل­نامه روستا و توسعه، سال 13، شماره1، صص 155-179.
10. شعبانعلی فمی، حسین، علی بیگی، امیر حسین، کرمی، رویا و رحیم­زاده، معصومه، 1383، عوامل مؤثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت­های کشاورزی، فصل­نامه مطالعات زنان، سال دوم، شماره 4، ص 67.
11. موسایی، محسن و عمانی، احمدرضا، 1389، عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی، مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال3، شماره2، ص38.
12. نامدار، محبوبه، 1389، عوامل مؤثر بر اشتغال زنان همراه با ورود فن آوری­های نوین به عرصه اقتصاد روستایی؛ مطالعه موردی کمباین داران استان فارس، فصل­نامه روستا و توسعه، سال 13، شماره2، ص 104.
13. Annonymous., 2001, understanding to work, Available: Http://member.nitfy. Ne/ip/ GCHE/chapter 2.htm.
14. Aspen Institute., 2001, Measuring Community Capacity Building: A Workbook in Progress for Rural Communities,Washington D.C.: The Aspen Institute,3(12)pp: 23-25.
15. Barrows, D. &Wesson, T., 2008, A comparative analysis of job satisfaction among public and private sector professionals, The Public Sector Innovation Journal. ISSN 1715-3816. 10(15), pp32-35.
16. Barry, D. A., 2002, Job satisfaction and leadership style: A study of Michiganhighschool principals, Unpublished doctoral dissertation, The Western Michigan University, 5(9)pp:10-15.
17. Berry, L.M., 1998, Psychology at work: an introduction to industrial and organizational psychology, San Francisco State University .Madison, Wis: MC Graw-Hill, 2(5) pp: 657-660.
18. Black A, Duff J, Saggers S and Baines P., 2008, Rural Communities and Rural Social Issues: Priorities for Research, Canberra: Rural Industries Research and Development Corporation, Vol.3, pp: 32-38.
19. Chaney M., 2004, Towards a Blueprint for Revitalising Rural and Regional         Australia,Keynote Presentation at Regional Australia Summit, Canberra, October 1999, 2(1) pp: 65-68.
20. Cocklin. C. & Dibden, J. (Eds.), 2005, Sustainability and Change in Rural India, Sydney: University of New South Wales Press, 5(8),p80.
21. DeStefano, T.J., Clark, H., Gavin, M. & Potter, T., 2010, The relationship between work environment factors and job satisfaction among rural behavioral health professionals, Rural Mental Health, Vol.30.pp18-24
22 .Esters, L, Bowen, E., 2005, Factors Influencing Choices of Urban Agricultural      Education Students, Journal of Agricultural Education, Vol.45.No.2.pp:98-100.
23. European commission., 2001, Agricultural contribution to rural development,      International Conference on Non-trade Concerns in Agriculture, 5(6) pp: 65-68.
24. Feldman, C.P. & Arnold H. L., 1985, Magazin individual &group behavior in organization, 2nd printing, Singapor, Mcgrow Hill inx, Vol.5pp:658-660.
25. Goblar, P.A., Warnich, S., Carrel, M.R., Elbert, N.F. & Hatfield, R.D., 2009, Human Resources Management in South Africa, Second Edition. London: Thomson             Learning,8(1)pp:345-355.
26. Hugo G., 2000, What Is Happening in Rural and Regional Populations?First National Conference on the Future of Australia’s Country Towns Conference, Bendigo. Vol.6p.87.
27. Joyce C, Veitch C, Crossland L., 2003, Professional and social support networks of rural general practitioners, 6(1): pp324-340.
28. Kelly G., 2003, RuralCommunity Adapting to Change: Case Studies From South Western Australia, PhD Thesis, School of Psychology, Curtin University, Western        Australia, pp:23-50.
29. Likert, R., 1967, The human organization, New York: McGraw Hill Book Company.Green, J. (2000). Job satisfaction of community college chairpersons.  Unpublished Doctoral Dissertation. Blacksburg: Virginia state university. 78 p. [on-line], 218 Available on the http:// scholar.lib.vt.edu /theses/available/etd-12072000.
30. Martineau, T., Lehman, U., Matwa, P., Kathyola, J. & Storey, K., 2009, Factors affecting retention of different groups of rural health workers in Malawi and Eastern Cape Province, South Africa. http://www. who. int/ hrh/migration/ background_paper.pdf.
31. Reid S., 2004, Monitoring the effect of the new rural allowance for health professionals, Durban: Health Systems Trust, 2(5)pp:11-15.
32. Robbins, S., 2003, Organizational behavior, Tenth Edition. New York: Prentice-Hall, 2(5),pp65-70.
33. Rocchi, B., Romano, D. & Stefani, G., 2003, Agriculture and income distribution: Insights from a SAM of the Italian economy, Proceedings of 8th joint conference on food, agriculture and the environment. Red Cedar Lake, Wisconsin.p65.
34. Santos, S., 2004, Income distribution in Portagal from 1995 to 2000: A SAM        approach, Retrived from ,www.iseg.utl.pt/~depteco/iseg_ecosemin0304 sdabs.pdf.
Stayner, R., 2005, The changing economics of rural communities, In C. Cocklin. & J. Dibden, (Eds.),Australian Journal of Rural Health, 11:7–14.
35. Thorbecke, D., 2005, Sectoral growth and rural poverty alleviation: A multiplier decomposition techniqueapplied to North Africa, World Development, 27, 521-530.
36. Tonts, M., 2005, Government policy and rural sustainability, In C. Cocklin. & J. Dibden, (Eds.)
37. Verhofstadt, E. and Omey, E., 2003, The impact of education on job satisfaction inthe first job, Ghent University Working paper number 03/169,pp:658-680.
38. Wood, G., Yaacob, A., & Morris, D., 2004, Attitude towards pay & promotion in the Malaysian higher education sector. Employee Relations, Vol.26, No. 2: 137-150.
39. Zaymbel,G., 2005, Cooperatives and Local Development, New York, Macmillan, 3(4),pp:25-30.