بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی عشایر شهرستان های قصرشیرین و ساوه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی، دانشگاه رضوانشهر صدوق، یزد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

معیشت عشایر در سال ­های اخیر با توجه به تحولات اجتماعی - اقتصادی در کشور، خشکسالی­ ها و کمبود آب و همچنین از بین رفتن مراتع با مسایل متعددی روبرو شده است. هدف از این تحقیق بررسی اقتصاد و معیشت دو گروه از عشایر در شهرستان­ های قصر شیرین و ساوه است. روش تحقیق اسنادی، کتابخانه­ ای و پژوهش­ های میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق 580 خانوار (500 خانوار در شهرستان قصر شیرین و 80 خانوار در شهرستان ساوه) وجامعه نمونه 150 خانوار شامل 70 خانوار در شهرستان قصر شیرین و 80 خانوار در شهرستان ساوه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می ­دهد که نخست ایل کله­کوه در ساوه وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ایلات قصرشیرین دارد و سپس صنایع دستی در میان عشایر شهرستان قصر شیرین رونق بیشتری نسبت به عشایرساوه دارد اماپتانسیل­ های صنایع دستی در میان عشایر ساوه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


1. بهمنی قائدی، سلیمان، 1379، بررسی نیازهای آموزشی عشایر کوچنده استان چهار محال و بختیاری در زمینه مدیریت تولید دام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
2. بیانیه و پیام­های کنفرانس بین­المللی عشایر و توسعه، 1372، سازمان امور عشایر.
3. جعفربیگی، خسرو، مردم شناسی قوم کرد با تکیه بر ایل کلهر،1382، انتشارات زانیا، کرمانشاه.
4. سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور، 1387، استان کرمانشاه.
5. صلاحی اصفهانی،گیتی، 1390، چشم­اندازی بر عشایر استان مرکزی، انتشارات نیک خرد.
6. کفیل­زاده، فرخ، اسمعیلی­زاده، علی،سیدان، مهدی،1381، اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و اسکان یافته مطالعه موردی ایل کرد، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره38، 201-223.
7. مطالعات راهبردی عشایر استان کرمانشاه، 1390.
8.  مشیری، سید رحیم، مولایی هشجین، نصراله، 1386، اقتصاد کوچ­نشینان ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 9. منصوری، مسعود،1381، بررسی مقایسه­ای زمینه­های اقتصادی تولید در گروه­های عشایری و گرایش آنان به تغییر و تحول در شیوه تولید عشایری، مطالعه موردی ایل جلالی- شمال غرب کشور، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره اول (پیاپی37)، 60- 71.
 10. مولایی هشجین، نصراله،1381، مبانی کوچندگی، پراکندگی جغرافیایی و اشکال کوچ­نشینی در گیلان، بخش اسالم تالش، پژوهش­های جغرافیایی، شماره43،1-13.
11. سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:.http://iranianaes.com