تبیین آثار طرح ایجاد تعاونی صیادی بر توسعه ی اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی شهرستان بردخون استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف کلی در این تحقیق، تبیین نقش تعاونی­های صیادی در توسعه اقتصادی- اجتماعی و کالبدی نواحی روستایی در شهر بردخون است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیقی- اکتشافی و به لحاظ گردآوری داده­ها توصیفی- (علی- مقایسه­ای) می­باشد. جامعهآماریپژوهش، تعاونی­های صیادیفعالدرسطحشهر بردخونمی­باشد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است که با استفاده از نظرات استادان و متخصصان پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست ­آمد. جهت تعیین پایایی پرسش­نامه، پیش آزمونی (30 پرسشنامه) درروستای آبکش انجام ­شد، ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده (0.864 تا 0.610)، حاکی از اعتبار پرسش­نامه­ی طراحی شده بود. نتایج نشان داد که میانگین اقتصادی کل برای روستاهای عضو 1.57 (با انحراف معیار 0.367) و روستاهای غیرعضو 1.51 (با انحراف معیار 1.82) می­باشد. این ارقام نشان­دهنده­ی وضعیت اقتصادی بسیار ناچیز روستاهای عضو نسبت به غیر عضو در قبل از اجرای طرح می­باشد. و میانگین اجتماعی-فرهنگی کل برای روستاهای عضو 2.122 (با انحراف معیار 0.609) و روستاهای غیرعضو 2.578 (با انحراف معیار 0.673) می­باشد. این ارقام نشان­دهنده­ی وضعیت بهتر اجتماعی-فرهنگی کل روستاهای غیرعضو نسبت به عضو در قبل از اجرای طرح می­باشد. با توجه به نتایج حاصله از آزمون تحلیل کواریانس می­توان ادعا کرد که تعاونی صیادی اثر معناداری بر روستاها داشته است، اگرچه بین میانگین دو گروه از قبل نیز تفاوت در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و کالبدی وجود داشته است. 

کلیدواژه‌ها


 1.  تقوی، نعمت الله،1381، جامعه­شناسیروستایی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
 2.  توکل، محمد،1376، نامه علوم اجتماعی، پاییز و زمستان، جلد 9و 10، شماره 3، صص 49-31.
 3.  ثمری، عیسی و رسول­زاده، بهزاد، 1387، بررسیمتغیرهایتأثیرگذاربر افزایشانگیزه­­پیشرفت و کسبموفقیتدر مدیرانتعاونی­ها، مدیریت دولتی، جلد 1، شماره 1، صص50 -33.
 4.  چوپانی، غریب، 1377، تحلیل کارکرد بازاریابی شرکت­های تعاونی روستایی و ارتباط آن با توسعه روستایی (یک مطالعه موردی: کازرون)، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس.
 5.  حسین نیا، نسترن و عاشوری چهارده، متین، 1386، ارزیابیشاخص­هایپایداریدراقتصادشهرساحلی، باتأکیدبرمدلتعادلاقتصاددریاییومحیطزیست، فصلنامه روستا و توسعه، جلد 11، شماره 5، صص ۱45-127.
 6.  حسینی ابری، سید حسن، 1383، مدخلیبرجغرافیایروستاییایران، چاپ دو،  انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 7.  حسینی ابری، سید حسن،1380، مدخلیبرجغرافیایروستایی ایران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 8.  سلیمی فر، مصطفی، 1382، اقتصادتوسعه، انتشارات موحد، تهران.
 9.  طاهرخانی، مهدی و حیدری­ساربان، وکیل، 1387، نقش تعاونی­های تولیدی در توسعه مناطق روستایی، پژوهش­های جغرافیا، سال 10، شماره 49، صص 126-115.
 10. غریب­زاده، قاسم، 1389، نقش تعاونی­های صیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مطالعه موردی: بخش دلوار، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه تهران.
 11. قنبری، محمود، 1379، نهضتتعاونیدرایران، انتشارات پایگان، تهران.
 12. قنبری، یوسف و برقی، حمید، 1389، نقشتعاونی­هایمشاعدرتوسعه­یمناطقروستاییتحتپوشش: مطالعه­یموردیاستاناصفهان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 2، صص 101-81.
 13. کلانتری، خلیل،1377، مفهوم و معیارهای توسعه اجتماعی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 131 و 132، صص 213-208.
 14. مرکز آمار ایران، 1385، سرشمارینفوسومسکن، قابل دسترس در: www.amar.org.
 15. مطیعی لنگرودی، سیدحسن، 1382، برنامه­ریزیروستاییباتأکیدبرایران،جهاددانشگاهیمشهد، چاپ پنجم.
 16. نصیری، اسماعیل، 1389، آثارتشکیلتعاونی­هایتولیدکشاورزیبربهبودشاخص­هایتوسعه­ی اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیاعضا (مطالعه­یموردی روستاهایشهرستانزنجان)، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 3، صص ۱4۷-127.

17. Pedhazur, E.J., 1982, Multiple Regressions Behavioral Research: Explantion and Predication, New York.

18. Allahyari, M., 2008, Factors affecting the success of fisheries co-management as perceived by Guilan`s fishermen, Journal of Applied Sciences,sd2587,Page No.183-187

19. Sudarsky, J., 1978, Rural Cooperatives, Neo Patrimonial Regimes and Interventions, Journal of Rural Cooperation, No 2, P. 133.

20. Kumar, B. L., 1990, Gambhira cooperative farming socity: A successful experimental in collective efforts, Indian Journal of Agricultural Economic, 45(3): 362-366.

21. Mcphail, M.G., 2003, Colorado data for cooperative extension decade planning. Avaliabel on: http://www.world bank .org /poverty/wroppverty.

22. Motamed, m. k. and b. Aminian Fatideh and s. Shafiei Sabet, 2011, The role of fisheries cooperative societies in social andeconomic development of Guilan beachseine cooperativemembers, Journal of Research in Peace, Gender and Development (ISSN: 2251-0036) Vol. 1(10) pp: 286-291, November, 2011.