ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی(مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری­ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی در دهستان سررودجنوبی انجام گرفته است تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسش­نامه است. داده­های تحقیق در 22 روستای دهستان سررودجنوبی با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش­نامه با 303 نفر از سرپرست خانوارها تکمیل شد. روایی پرسش­نامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه­های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه­ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و آزمون­های آماری T-test و Kruskal­ Wallis استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تأسیس دهیاری­ها و فعالیت شوراهای اسلامی نقش مثبتی در بهبود روند مدیریت روستایی داشته است و از دید جامعه نمونه شوراها و دهیاران در بعد اقتصادی کمتر از حد متوسط عمل کرده­اند و همچنین مشخص شد که دهیاری و شوراها در روستاهای پرجمعیت موفق­تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها