تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های صنایع روستایی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا، تهران، ایران

3 کارشناس کشاورزی، دانشگاه پیام نور، زابل، ایران

چکیده

نواحی روستایی ایران امروزه با چالش­های اساسی روبرو می­باشد یکی از این چالش­ها بیکاری و پیامدهای منفی می­باشد. در این راستا روستاهای شهرستان کرمانشاه هم مانند دیگر روستاهای ایران در طی سال­های اخیر پیوسته با مهاجرت­های روستا - شهری روبرو بوده است. برای جبران چالش بیکاری در این منطقه توسعه فعالیت­های مرتبط با صنایع روستایی می­تواند بسیار مؤثر باشد در همین راستا این تحقیق با هدف بررسی زمینه­های سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه صنایع روستایی و تبدیلی و تکمیلی تهیه و تنظیم شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تنظیم پرسش­نامه می­باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است.
یافته­ها تحقیق بیانگر آن است که بین سطح درآمد و تمایل به سرمایه گذاری رابطه­ای وجود ندارد.  بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر تحت تأثیر عوامل دیگری مانند حمایت­های دولتی از قبیل وام و آموزش­های کارآفرینی و آینده شغلی دارد. همچنین از بین ویژگی­های فردی تنها بین سن و تمایل به سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. از یافته­های دیگر این تحقیق تمایل زیاد پاسخ گویان برای فعالیت در بخش صنایع روستایی می­باشد. در نتیجه گیری ذکر این نکته مهم است که بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع روستایی دارد اما عوامل تأثیر گذاری مانند پرداخت وام و حمایت­های بخش دولتی می­تواند روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها