نقش اردو در غنی سازی اوقات فراغت دانش ‏آموزان (مطالعه موردی: دانش‎آموزان دبیرستانی ناحیه 2 رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدرشت، رشت، ایران

چکیده

اردو یک فعالیت مهم دانش‏آموزی است که به صورت گروهی و تحت نظارت مربیان، خارج از محیط مدرسه صورت می‌گیرد. اردو می‏تواند در غنی‏سازی اوقات فراغت دانش‏آموزان نقش مؤثری داشته باشد و میزان این تأثیر باید تبیین گردد که در این مقاله به بررسی این تأثیر پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، دانش‏آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می‏باشند که 400 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسش­نامه ساخته می‏باشد که  پس از گرد‏آوری اطلاعات با استفاده از آزمون رگرسیون و در سطح اطمینان 99 درصد مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته‏ها نشان داد که تعداد کمی از دانش‏آموزان در اردوها شرکت داده می‏شوند و اردوها به میزان کمی از اوقات فراغت دانش‏آموزان را در بر می‌گیرد. دانش‌آموزان تمایل زیادی به برگزاری اردوهای بیشتر در ایام فراغت خود دارند و تمایل دختران در این خصوص بیشتر از پسران می‌باشد. معلمان و مربیان به عنوان نیروی انسانی متخصص به میزان کمی در یادگیری و بازدهی علمی دانش‏آموزان نقش داشتند. 

کلیدواژه‌ها