تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختار روستاهای توریستی ازنظر جامعه میزبان (مطالعه موردی روستای برسه، شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زابل، گروه جغرافیا، زابل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

ساخت خانه­های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می­باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می­شوند. این مقاله در صدد است به  تحلیل اثرات خانه­های دوم بر ساختار روستای توریستی برسه در شهرستان تنکابن از نظر جامعه میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع­ آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای، منابع اسنادی، پیمایشی و تکمیل پرسش­نامه بدست آمده  و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج بررسی نشان داد میانگین پاسخ­های بدست آمده از فاکتورهای مورد بررسی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کمتر از میانه نظری است، که نشان می­دهد رضایت جامعه میزبان از حد متوسط پایین­تر است و با توجه به سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 0.05 که برابر با 0.000 می­باشد می­توان ادعا نمود توافق معناداری در این زمینه بین پاسخ­گویان وجود دارد. مهم­ترین پیامدهای مثبت خانه­های دوم افزایش فرصت شغلی، افزایش فروش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان و خدمات روستایی، بازسازی خانه­های قدیمی بوده است و پیامدهای منفی آن افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، افزایش مالکیت افراد غیر بومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم انداز روستایی و افزایش ساخت و ساز است. 

کلیدواژه‌ها