ارزیابی شاخص‌های طیفی استخراج شده ازتصاویر ALOS-AVNIR2 به منظورتخمین میزان بایومس محصول برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

داده‌های ماهواره‌ای به منظور گسترش و مدیریت منابع کشاورزی همواره قادر هستند درتأمین اطلاعات لازم در جنبه‌های مختلف جوامع گیاهی من جمله بایومس نقش مهمی را ایفا نمایند. در تحقیق حاضر به بررسی توانایی شاخص‌های طیفی در تخمین بایومس محصول برنج در شهرستان آمل به عنوان یکی از قطب­های مهم تولید برنج در کشور پرداخته شده است. محصول برنج به دلیل اهمیتی که تأمین نیازهای غذایی و کالری بخش عظیمی از جامعه برعهده دارد برای این تحقیق انتخاب شد. عملیات میدانی اندازه‌گیری بایومس در زمانی که برنج در منطقه مطالعاتی در حداکثر رشد رویشی خود قرار داشت( خرداد 1389)، انجام شد. دو تصویر ماهوارة ALOS-AVNIR-2 که همزمان با اندازه‌گیری‌های میدانی اخذ گردیده بود جهت استخراج و تعیین شاخص­های گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. سپس همبستگی بین داده‌های زمینی و شاخص‌های گیاهی حاصل از ترکیب باندهای مختلف، ارزیابی و پس‌از آن، شاخص‌های گیاهی مناسب تشخیص داده شدند. در نهایت محاسبات و بررسی‌های آماری برای معرفی مدل مناسب ارائه گردید. پس از آزمایش مدل‌ها نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص DVI با ضریب تعیین 72 درصد نسبت به دیگر شاخص­های استفاده شده از دقت بالاتری در تخمین بایومس برخوردار است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق می‌توان بیان نمود که با استفاده از تصاویر ماهواره ALOS امکان تخمین بایومس با دقت قابل قبولی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها