مکانیابی ایستگاه‌های آتش نشانی با استفاده ازمدل AHP در محیط GIS(مطالعه موردی: شهر آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با افزایش جمعیت وتراکم آن در شهر، خدمات رسانی در زمینه­های مختلف به دلیل کمبودهای موجود، دچار نارسایی در مکانیابی مراکز خدماتی می­شود و از میان مراکز خدمات شهری، سازمان آتش نشانی وظیفه تأمین امنیت در جهت پیشگیری و مقابله با آتش را انجام می­دهد.
دراین پژوهش با بررسی عوامل مؤثر در مکانیابی  ایستگاه­های آتش نشانی با استفاده از  سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،  با استفاده از ابزار تجزیه  و تحلیل فضایی، نقشه فاصله تهیه گردید و سپس طبقه بندی مجدد بر روی آن انجام می­شود و سپس جهت وزندهی  معیارها به  روش فرایند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار Expert  choice استفاده می­شود. در نهایت با بکارگیری از روش همپوشانی معیارهای وزن­دهی شده با هم تلفیق و مکان بهینه برای استقرار ایستگاه­های آتش نشانی مشخص    می­شود که علاوه بر ایستگاه­های مو جود (4 ایستگاه )، 2 ایستگاه دیگر نیز پیشنهاد  می­شود.

کلیدواژه‌ها