بررسی وضعیت توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به چگونگی توزیع فضایی سرمایه گذاری در استان گیلان در طی برنامه چهارم پرداخته شده است تا روند سرمایه گذاری­ها در گذشته و راهبردهای جدید در خصوص جهت دهی مکانی سرمایه گذاری­ها در آینده مشخص شود. در همین چارچوب داده­های مورد نیاز از معاونت برنامه­ریزی استانداری گیلان اخذ گردید و پس از استخراج اعتبارات به تفکیک شهرستان و فصول مختلف،      لایه­های مکانی در قالب شهرستان درمحیط نرم افزاری Arc GIS ایجاد شد.
نتایج تحقیق نشان می­دهد توزیع اعتبارات ملی و استانی چه در سطح شهرستانی، چه در سطح فصول در طول برنامه چهارم توسعه، نامتعادل و نامتوازن بوده است. سرانه­های توزیع اعتبار، نسبت توزیع اعتبار به مساحت و نسبت توزیع اعتبار با وضعیت توسعه یافتگی و برخورداری شهرستان­های استان تناسبی وجود ندارد. این امر جهت گیری­های بودجه­ای دولت را در برنامه­های توسعه نشان می­دهد. ادامه این روند منجر به تشدید نابرابری منطقه­ای در سطح استان خواهد شد، لذا به نظر می­رسد یکی از سیاست­های توزیع اعتبارات در طول برنامه­های آینده باید در راستای کاهش عدم تعادل­های منطقه­ای باشد.  

کلیدواژه‌ها