بررسی مقالات فصلنامه چشم انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (89-1385)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 مجلات از منابع مهم انتقال اطلاعات و یافته­های علمی و پژوهشی هستند که بررسی و تحلیل مقالات موجود در آنها می­تواند نتایج خوبی برای رشد آنها داشته باشد. این پژوهش برآن است کلیه مقالات  فصل­نامه علمی - پژوهشی چشم­انداز جغرافیایی را در سال­های 89-1385 مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای گردآوری داده­ها از روش کتاب­سنجی و تحلیل استنادی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 مقاله با 2022 استناد است. استنادها به طور مستقل و موردی بررسی شده و از نمونه گیری استفاده نشده است. نتایج این پژوهش حاکی است، پرویز رضایی با تألیف 9 مقاله و اختصاص 18/8 درصد از بین مؤلفان و دانشگاه آزاد اسلامی رشت با 46 مقاله و اختصاص 82/41درصد از نظر وابستگی سازمانی دارای بیشترین مقاله هستند. 60 درصد مقالات به صورت گروهی انجام شده است، هم­چنین مردان نسبت به زنان و اعضای هیأت علمی با رتبه استادیار، دارای بیشترین مقاله    می­باشند. بالاترین میانگین استناد برای هر مقاله مربوط به بهار 85 با 22 استناد است. تعداد منابع استنادی فارسی و کتاب­ها بیشتر از لاتین و دیگر منابع اطلاعاتی است. بهلول علیجانی، حسین شکویی، امین ­علیزاده پراستنادترین نویسندگان و فصل­نامه تحقیقات جغرافیایی، پژوهش­های جغرافیایی و جغرافیا و توسعه پراستنادترین نشریات هستند. 

کلیدواژه‌ها