شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران درشهرستان صومعه سرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد رشت

2 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

شهرستان صومعه سرا دارای منابع متنوع گردشگری است اما این منابع برای بهره برداری و جذب گردشگران به درستی مورد شناسایی قرارنگرفته­اند. این مقاله بر آن است که توسعه گردشگری و عوامل مؤثر در افزایش مدت ماندگاری گردشگران را در این شهرستان مورد شناسایی و بررسی قرار دهد. درتحقیقات پیشین آداب و رسوم ،جاذبه­های طبیعی وفرهنگی و... به عنوان عوامل مؤثر در افزایش مدت ماندگاری گردشگران شناخته شده است. اما در رابطه با تأثیر زیرساخت­ها و معرفی جاذبه­ها و تأثیر شناخت گردشگران ازمحیط گردشگری توجه کافی مبذول نشده است
تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی، استنتاجی و تحلیلی به حساب می­آید. جامعه آماری این تحقیق کلیه گردشگران وارد شده به شهرستان صومعه­سرا را تشکیل می­دهد که با هدف تفریح، گذران اوقات فراغت، دیدار با اقوام و دوستان طی دوره زمانی اول تا سیزدهم فروردین به این شهرستان وارد شده­اند. و حجم نمونه با روش نمونه­گیری در دسترس  برابر 100 نفر انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسش­نامه توسط پژوهشگر ،جمع­آوری گردید روایی و اعتبار این پرسش­نامه نیز با استفاده از آلفای کرانباخ مورد تأیید  قرار گرفت. با استفاده از رگرسیون درآزمون فرضیه مشخص گردید که  رابطه معناداری بین تجهیزات و مدت ماندگاری وجود دارد و   02/0 = sig می­باشد اما بین معرفی و شناخت جاذبه­ها با مدت ماندگاری رابطه معناداری  وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها