آیین های سنتی و جایگاه آن در توسعه گردشگری شرق گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده

گوناگونی شاخه­های گردشگری فرهنگی در کشور باستانی ما، هم بسترساز پیشرفت صنعت گردشگری و هم سبب پدیدآیی رخدادهای گوناگون فرهنگی است. در زمانه ما، پدیدة فرهنگ- ازجمله آیین­های سنتی- جایگاه ویژه­ای در تعاملات جهانی داشته و کارگزاران نظام نوین نیز در راستای یگانه سازی فرهنگ­ها، فرآیند خود  خواسته­ای را پی­ریخته­اند.
هر فرهنگی، چشم­انداز ویژه خود را می­آفریند و این چشم­اندازها هستند که با گیرایی خود، گردشگران پرشمار گیتی را به سوی خود می­کشانند و در فرآیند آن صلحی پایدارتر حکمفرما خواهد شد.
در این پژوهش، ویژگی آیین­های سنتی محدودۀ شرق گیلان که شامل شهرستان­های: آستانه، سیاهکل، لاهیجان، لنگرود، رودسر و املش می­شود، در مقولة آیین­های سنتی مورد بررسی قرارگرفته است. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است که از برآیند داده­های گرفته شده از مشاهدات میدانی و آمارهای گرفته شده از پرسش­نامه، پرداخته شده است. همچنین به امر پیشرفت گردشگری که می­تواند در پویایی فرهنگی یک منطقه اثر گذار باشد و در فرآیند آن راهگشای سیاستگزاران صنعت گردشگری نیز شود، مورد توجه قرار گرفته است و این هدف را دنبال نموده است که پاسداری از آیین­های سنتی سبب می­شود روند جهانی سازی، فرآیند خود خواسته برنامه­ریزان جهانی را پی­نگیرد.

کلیدواژه‌ها