عوامل مؤثر بر گرایش به استفاده از آبیاری قطره ای با تأکید برخدمات آموزشی- ترویجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

3 کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت عوامل مؤثر برگرایش موکاران به استفاده از آبیاری قطره­ای در شهرستان شهریار از توابع استان تهران به روش توصیفی- همبستگی بر روی نمونه منتخب از 156 موکار صورت پذیرفته است.  نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که در طی ده گام ورود متغیرهای مستقل شامل میزان زمین، میزان بهره­مندی از خدمات ترویج، میزان جهان­شهری بودن موکاران، میزان پذیرش مسئولیت اجتماعی، بعدخانوار، میزان درآمد، میزان دانش فنی - تجربه موکاران، میزان استفاده از اینترنت، میزان مطالعه نشریات ترویجی و میزان تحصیلات در مجموع 85 درصد از تغییرات واریانس متغیر گرایش انگورکاران به استفاده از روش آبیاری قطره­ای تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها